Skip to content

Спектар

Меѓународно македонистичко списание посветено на науката за книжевноста. Формирано вo 1983 година како афирматор на научната работа на Институтот и медиум преку кој се случува размена на искуствата и информациите од доменот на современите научни збиднувања. Во своите рамки ги содржи рубриките: Литературна историја, Современа македонска книжевност, Литературни врски-репринт од светот, Теорија – поетика, Мит – фолклор преку кои се формулирани основните препознатливи белези на списанието. Посебно место им се дава на рецензиите, приказите, освртите за најновата научна и стручна литература, а во некои броеви одделен е и простор за научни дискусии и библиографии. Преку нив е изразена разновидностa на списанието и се презентира континуитетот и идентитетот на македонската литература. Спектар се дистрибуира на повеќе од стотина адреси во странство и на петстотина домашни адреси. Неговиот профил е познат и достапен во сите славистички центри, научни и универзитетски установи, големи библиотеки, а од јубилејниот број 41-42 достапен e и на интернет.

 ISSN: 0352-2423

Меѓународен уредувачки одбор на „Спектар“:

главен и одговорен уредник, д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева (Македонија)

д-р Владимир Бити (Австрија)

д-р Петар Иваниќ (Словачка)

д-р Лех Мјодински (Полска)

д-р Горан Калоѓера (Хрватска)

д-р Марија Проскурнина (Руска Федерација)

д-р Намита Субиото (Словенија)

д-р Валентина Миронска-Христовска (Македонија)

м-р Славчо Ковилоски (Македонија, секретар)