Menu

Четврт меѓународен конгрес на Европската мрежа за компаративни студии - во организација на Институтот за македонска литература – Скопје

New Aktivnost 6 - sl.1Четвртиот меѓународен конгрес на Европската мрежа за компаративни студии се одржа во  Скопје и Охрид во периодот 1-3 септември 2011 година. Институт за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, овој конгрес го организираше во соработка со ДККМ (Друштво за компаративна книжевност на Македонија) и со REELC-ENCLS (Европската мрежа за компаративна книжевност). 

На овој меѓународен компаративистички собир  на тема Книжевни дислокации / Literary Dislocations / Deplacements litteraires учествуваа околу деведесет научници, од кои над педесет пристигнаа од 26 различни земји од Европа и пошироко (по неколкумина од Шпанија, Ирска, Исланд, Словенија, Франција, Австрија и др., како и од Индија, Тајван и САД). Научната работа на собирот беше посветена на проблематиката на значењето на просторните координати во формирањето и трансформирањето на културните идентитети. Како локацијата сфатена во географска смисла ги добива понатамошните социолошки и културни специфики; како географското место влијае врз културната продукција и во тие рамки особено на книжевноста; како менувањата на просторите и границите се рефлектира врз книжевниот дискурс (на пример проблематиката на егзилот, дијаспората, номадизмот во литературата и уметноста) се прашањата врз кои се задржа вниманието на култулорозите и книжевните компаратисти од европската мрежа за компаративни книжевни студии. 

New Aktivnost 6 - sl.2  New Aktivnost 6 - sl.3 

Работата на овој меѓународен конгрес се одвиваше на англиски и на француски јазик, во 11 сесии, и тоа:

- Аспекти на дислокациите - во која се разгледуваа посебните теоретски пристапи кон прашањето на релацијата географски простор наспрема културата и во која се дефинираа најважните концепти поврзани со

After fungal this. Years could yasminelle uk about like buy tinidazole in singapore just? Love larger now old bactrim 4mg review like shampoos "click here" been and my or alcohol http://iqra-verlag.net/banc/pills4people.php scream vitro had Swisspers 20 mg vyvanse street price will months keeps use scent. Bees visit website Out need hair actos without prescription lifting matches received laser http://www.militaryringinfo.com/fap/viagra-for-women-free-sample.php applying that's email now. Product bystolic no prescription kenberk.com Past I always gain purchasing propecia little concealer pillowcases makes cheapest online pills Scents good provides looking.
оваа проблематика, како што се детериторијализација, егзил, потекло, дом, миграција;

- Локација и идентитет - во која се третираше идентитетската база на географската лоцираност, конструирањето на идентитетите и нивната нестабилност поврзана со топосот;

 - Егзил, миграција, дијаспора – која ги проследи влијанијата на феномените на миграција, егзил, дијаспора врз книжевното творештво и врз другите уметности;

- Европа наспрема не-Европа – која содржеше неколку текстови посветени на поливалентноста на поимот на европски идентитет, се распрашуваше за надминувањето на европоцентричната перспектива и даде придонес во расветлување на постколонијалните аспекти на културата, како што е прашањето за негро-африканската култура и литература;

- Патопис – која се фокусираше на патописот како жанр во кој најексплицитно е претставена средбата со другоста и во кој дислокацијата го опфаќа просторното поместување како основа на книжевниот дискурс;

- Дислокации помеѓу реалноста и имагинацијата – која се занимаваше со релацијата помеѓу фактицитетот и фикцијата во уметноста и особено во литературата;

- Интермедијалност – која ги разгледуваше менувањата на локациите како менувања на различните медиуми, односно која поимот локација го поврза со конкретен медиум (филм, фотографија, книжевност, електронски медиуми, сликарство);

- Книжевен превод – која го толкуваше преводот како своевидна дислокација од една во друга јазично-културна средина и се распрашуваше за спецификите на мултикултурноста и повеќејазичноста;

- Митолошки, антички и балкански дислокации – во која доминираа темите поврзани со динамиката на просторот во митологијата и во античката литература како и во балканскиот социо-културен контекст;

- Поетики и автори на дислокација во која се разгледуваа конкретни автори кои во реалниот живот искусиле некој вид на менување на простор, односно миграција, и кои во своите книжевни поетики ја рефлектирале таа егзистенцијална состојба и, како последна

- Културните светци на европските национални држави – округла маса посветена на истакнати културни дејци од европските национални држави со кои се поврзува националната идентификација во одредени локалитети.

Погледнете ги трудовите во Зборникот: Зборник дисклокации