Menu

Документи

 

 

Статут

Статут на Институтот за македонска литература во Скопје

Самоевалуација

Извештај за самоевалуација на ИМЛ (2017 - 2019)

 Извештај за самоевалуација на ИМЛ (2013 - 2016)

Акредитација

Решение за акредитација трет циклус студии

Решение за акредитација втор циклус двегодишни студии

Решение за акредитација втор циклус едногодишни студии

Решенија од МОН

Решение за почеток со работа - втор и трет циклус студии

Завршни сметки

Завршна сметка на ИМЛ за 2019 - буџетска сметка 603

Завршна сметка на ИМЛ за 2019 година - сметка од самофинансирачки активности 787

Завршна сметка на ИМЛ за 2018 година – буџетска сметка 603

Завршна сметка на ИМЛ за 2018 година – сметка од самофинансирачки активности 787

Завршна сметка на ИМЛ за 2017 година – буџетска сметка 603

Завршна сметка на ИМЛ за 2017 година – сметка од самофинансирачки активности 787

Завршна сметка на ИМЛ за 2016 година – буџетска сметка 603

Завршна сметка на ИМЛ за 2016 година – сметка од самофинансирачки активности 787