Menu

Македонска литературна дата база

Реализацијата на овој проект е започната од јануари 2006 година. Со ова електронскoто издание се очекува да се добие систематизиран извор на податоци, како основа за секој иден научен проект поврзан со литературата и науката за книжевноста во Македонија. Базата преку клучни зборови, овозможува пребарување на периоди, жанри, теми, автори и дела во македонската книжевност. Наменета е за широката културна јавност во земјата и странство и претставува афирматор на македонското литературно и теоретско творештво.

До базата може да се поврзете од тука.