Menu

Електронски изданија

 

ВИЗАНТИСКО-МАКЕДОНСКИ КНИЖЕВНИ ВРСКИ 

New Document 10

(мултимедијален ЦД ром)

Илија Велев 

Институт за македонска литература, Скопје 2012

ISBN 978-9989-886-82-9

Цена 250,00 ден.

 

Пошироко во византологијата и во македонската научна и културна јавност овој монографски структуиран труд за првпат понуди културолошки и критичко-толковен пристап на истражување за повеќе од 1000-годишниот феномен Византија и византиска култура од македонистички аспект. Како таков овој труд побуди активни реакции во византологијата, се разбира од аспект на позициите дали Византија треба да се сфаќа единствено како грчко историско и културно наследство, или пак, таа е конгломерат од култури сообразени едни со други на триконтинентален простор. Вредноста на монографијата беше потврдена и со доделувањето на авторот на највисоката државна наградата за научни достигнувања „Гоце Делчев“ во 2006 година. Второто електронско издание е збогатено со прилог од околу 500 фотографии.

 

 

ЧЕТВОРОЕВАНГЕЛИЕТО НА ПОП ЈОАН КРАТОВСКИ ОД 1562 ГОДИНА


New Document 9(мултимедијален ЦД ром)

Илија Велев 

Институт за македонска литература, Скопје 2012

ISBN 978-9989-886-94-2

Цена 250,00 ден.

 

Ова електронско издание го претставува оригиналниот ракопис, пишуван од познатиот македонски книжевник протопоп Јоан Кратовски во 1563 година, што целосно е сочуван на 336 хартиени листови и со позлатен сребрен повез на кориците (се чува во Софија, ЦИАИ бр.34). Ракописот тежи 14 кг. Станува збор за исклучително важен книжевен и писмен споменик од XVI век од Кратовскиот книжевен центар, кој е украсен со извонредно нацртани минијатури во боја и е пишуван со убаво калиграфско ракописно писмо. Изданието ги претставува писмените, јазичните, духовните и уметничките достигнувања што се презентирани во овој мошне убаво сочуван евангелски текст од 16 век со македонска провениенција. Истото е проследено со поголема студија од околу 50-тина страници за книжевното дело на овој книжевник, за повеќето негови ракописни четвороевангелија, како и за деталната анализа на самиот ракопис во којшто има и бројни записи. Со објавувањето на овој ракопис ќе се придонесе за трајната заштита на дел од ракописното книжевно наследство од Македонија.