Menu

Македонска книжевност во 19 век

New Istorija 3ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ 1800-1945 МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ВО 19. ВЕК (I ДЕЛ)  - Георги Сталев

Институт за македонска литература, Скопје, 2001
Димензии 24см
Број на страници 240
ИСБН 9989-886-34-2
Цена 500,00 ден.

 

Во трудот се презентирани повеќегодишните истражувања на македонската литература од XIX век во рамките на проектот “Историја на македонската книжевност”. Овој прв дел има шест глави со неколку поглавја во кои се опфатени следниве книжевни раздобја, историски околности и личности: 

1. Македонската литература во XIX век; 2. Просветителството, од аспект на христијанската религиозно-етичка провениенција и учебникарското дело во Македонија (прикажани се личностите и делата на: Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ-Тетоец, Теодосија Синаитски, Ѓоргија Пулевски и прашањето за ваташката печатница); 3. Првообјави во македонската уметничка литература (обработен е Јордан Константинов-Џинот); 4. Романтизмот во Македонија (обработени се браќата Миладиновци, Зборникот на Миладиновци, Григор С. Прличев и Рајко Жинзифов); 5. Други културно-книжевни пројави и 6. Заклучок.