Menu

Филолошки студии

New FAN2012063Меѓународно мултинационално и мултидисциплинарно списание, резултат на заедничка руско-словенечка македонско-хрватска научна соработка, кое се објавува еднаш годишно во два тома на четири литературни јазика (македонски, руски, словенечки и хрватски). Во реализацијата на проектот учествуваат 4 универзитети преку соодветни институции кои работат на литература, лингвистика и филозофија - Филолошкиот факултет при Пермскиот државен универзитет, Филозофскиот факултет при Универзитетот во Љубљана, Институтот за македонска литература во соработка со Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Филозофскиот факултет при Универзитетот во Загреб.

 FILOLOSKI STUDII - KORICA1
Посетете нѐ на: http://philologicalstudies.org/