Menu

Научни книги

Пребарување
ПОТРАГА ПО ХАРМОНИЈА (Книжевно-естетски студии)
ТРАЈКО КИТАНЧЕВ (Книжевна, културна и револуционерна дејност)
КУЛТУРНАТА ПРЕРОДБА ВО ПРИЛЕП ВО XIX ВЕК
КУЛТУРНИ ПАРАДОКСИ / CULTURAL PARADOXES
ПРЕРОДБАТА И МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО ПРАШАЊЕ
НАРОДНАТА КУЛТУРА ВО ДОКУМЕНТАРНИОТ ФИЛМ
ИДЕНТИТЕТ(И) / IDENTITIES
КОНЕСКИ И ФОЛКЛОРОТ
ЛИТЕРАТУРНИ СТУДИИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ / LITERARY STUDIES OF MACEDONIAN IDENTITY
МАКЕДОНСКО-СЛОВАЧКИ КОМПАРАТИВНИ СОГЛЕДБИ
ВИЗИОНИРАЊЕТО И НАУЧНИТЕ ИНСТИТУТИ
BORGESI DHE KOMPJUTERI / БОРХЕС И КОМПЈУТЕРОТ
ХИПЕР ХИПОТЕЗИ
ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА
ВО ПОТРАГА ПО СЕБЕСИ / IN SEARCH OF OURSELVES
ЕКВИЛИБРИУМ / EQUILIBRIUM (збирка студии, двојазично издание)
РАСКАЗОТ НА МАКЕДОНСКИОТ 19 ВЕК
ТРУДОВИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР
ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА (врз примери од балканските литератури)
ВО ПОЧЕТОКОТ БЕШЕ СЛОВОТО (Iskonj by Slovo)
МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ ВО ЛИТЕРАТУРНИОТ 19 ВЕК
МИТОТ И РИТУАЛОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР – РЕЛАЦИИ И ПРОНИКНУВАЊА
СИМБИОТИЧКИ СТРАТЕГИИ / SYMBIOTIC STRATEGIES
КНИЖЕВНОСТА И КУЛТУРНАТА ТРАНЗИЦИЈА
МАКЕДОНСКАТА ПРЕРОДБА
КИРИЛОМЕТОДИЕВСКИ КНИЖЕВНИ ПРОЕКЦИИ
СРЕДНОВЕКОВНА МАКЕДОНСКА ХИМНОГРАФИЈА IX-XIII век
ЕСТЕТИКА НА ИГРАТА – ГРОТЕСКАТА ВО РОМАНИТЕ НА ИСМАИЛ КАДАРЕ
ЦРНООКА ДЕВОЈКО (Македонски народни умотворби собрани на младински истражувачки акции)
ПРЕВОДИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ XIX ВЕК
СПОРЕДБЕНА СЛАВИСТИКА
ТВОРЕЧКИОТ ЛИК НА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ
БАЛКАНСКА САГА
ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО ВО МАКЕДОНИЈА
ТВОРЦИ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА IX-XVIII ВЕК
ЛИТЕРАТУРНОТО ДЕЛО НА ЕФТИМ СПРОСТРАНОВ
АВТОБИОГРАФИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН 19 ВЕК
ВРЕМЕ МИНАТО И СЕГАШНО
МАКЕДОНСКО - СРПСКИ И СРПСКО - МАКЕДОНСКИ КНИЖЕВНИ ВРСКИ (1945-1990)
СТУДИИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР
ОРИГИНАЛНИТЕ КНИЖЕВНИ СОСТАВИ ВО МАКЕДОНСКИОТ XV ВЕК
АЛЕГОРИЈАТА, ГРОТЕСКАТА И МАКЕДОНСКИОТ РОМАН
РОД И ПОРОД
СТАРОГРАДСКАТА НАРОДНА ПЕСНА ВО МАКЕДОНИЈА
МОЈА ЗЕМЈА
МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНА ТРАДИЦИЈА
ЧИНГОВАТА АПАРТНА ПОЕТИКА
СПИРО ИВАНОВ: ПРИКАЗНИ ОД СЕЛО ЦРСКО
МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ ВО XV ВЕК
ИТАЛИЈАНСКАТА КНИЖЕВНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА
ФАНТАСТИКАТА И МАКЕДОНСКИОТ РОМАН
ЗАПИСИ И НАТПИСИ ОД ЛЕСНОВСКИОТ КНИЖЕВЕН ЦЕНТАР
ВОЗБУДА ПО ЗБОРОТ
НАРОДНА РИЗНИЦА
ЦАРСТВОТО НА ЗБОРОТ
ЕСЕИ
ПОСТМОДЕРЕН ВАВИЛОН
ОКТОИХОТ ВО МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНА ТРАДИЦИЈА
ЛИЦЕ И ОПАЧИНА
МАКЕДОНСКИТЕ ПРЕДАНИЈА ЗА МЕСТА
АНТОН ПОП СТОИЛОВ МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ УМОТВОРБИ
ОГЛЕДАЛО НА ДИСКУРСОТ
ПРОНИКНУВАЊА НА ТРАДИЦИЈАТА И КОНТИНУИТЕТОТ
МИТОЛОГИЈА НА ЈАБОЛКОТО И ПРСТЕНОТ
СРЕДНОВЕКОВНИ КНИЖЕВНИ ЖАНРИ
БАЈКА НА ЖИВОТОТ (македонската книжевност за деца и младина во периодот меѓу двете светски војни)
ЛИТЕРАТУРНИ СТУДИИ
СТУДИИ ОД МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР
МАКЕДОНСКА НАРОДНА ЛИРИКА (II дел)
КАЛВИНО И СКАЗНАТА
ТРАВЕСТИЈА НА УСНАТА ИСТОРИЈА - РАСКАЖУВАЧКИОТ КРИПТОГРАМ НА ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ
ТРОЈЦА КРУЖОЧНИЦИ
ПУЛСИРАЧКА ФИЛОЛОГИЈА
БЛЕСОК И ТРАЕЊЕ
СКРИПТОРСКИ ЦЕНТРИ ВО СРЕДНОВЕКОВНА МАКЕДОНИЈА
ФУНКЦИЈАТА НА КЛИШЕТО ВО РАЦИНОВИТЕ „БЕЛИ МУГРИ"
ТРАГИКОМИЧНОТО КАЈ ЧИНГО
МАКЕДОНСКА НАРОДНА ЛИРИКА (обредни песни)
СВЕТИ ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ
ОТВОРЕН КРУГ (поетиката на романите на Ташко Георгиевски)
КИРИЛОМЕТОДИЕВСКАТА ТРАДИЦИЈА И КОНТИНУИТЕТ