Menu

ЦАРСТВОТО НА ЗБОРОТ

Јованка Стојановска-Друговац
Институт за македонска литература, Скопје, 2000
Димензии 20см
Број на страници 212
ISBN 9989-886-18-0
Цена 300,00 ден.
Монографскиот труд е првиот труд кој интегрално научно го проследува свекупното творештво на Јован Д. Костовски, редактор, етнограф, поет, раскажувач, драмски писател, театарски критичар, новинар, преведувач. По прегледот на животот на Костовски во трудот е претставено неговото поетско дело (објавени и необјавени песни), прозното дело (објавени и необјавени раскази), драмските текстови, драматизациите, репортажите (објавени и необјавени), преводи од оставнината, театарската критика, театарот за деца, ликовната критика.