Menu

ПОСТМОДЕРЕН ВАВИЛОН

Александар Прокопиев
Институт за македонска литература, Скопје, 2000
Димензии 20см
Број на страници 205
ISBN 9989-886-04-0
Цена 300,00 ден.
Предмет на оваа збирка есеи претставува едно провокативно и актуелно книжевно рамниште како во книжевната практика, така и во теоријата на литературата – постмодерната и постмодернизмот. Книгата е поделена на три дела: македонска постмодерна проза; творештвото на Ацо Шопов и литературата во времето на Интернет. Преку најсоодветен и методолошки оправдан пристап ги разоткрива особеностите, поетичките можности и меѓусебните влијанија на македонската и светската постмодерна литература.