Menu

СТУДИИ ОД МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР

Искра Николовска-Нејашмиќ
Институт за македонска литература и Култура, Скопје, 2000 
Димензии 21см
Број на страници 214 
ISBN 9989-32-164-7
Книгата на Искра Николовска - Нејашмиќ ( 1963 - 1995) содржи трудови работени во рамките на проектите на Институтот: Проблемот на класификацијата на македонските народни приказни во рамките на современите светски фолклористичко-истражувачки хоризонти; Реалистичната приказна во зборникот на Кузман Шапкарев (I); Македонската народна приказна во зборникот на Кузман Шапкарев (II дел); Македонската реалистична приказна и другите прозни видови и кратки фолклорни жанрови; Транспонирање на поетски во прозен текст во македонската народна литература; Библиографија на фолклористички единици во македонската периодика (1946-1970). Станува збор за помалку истражувани подрачја од македонското народно творештво.