Menu

БЛЕСОК И ТРАЕЊЕ

Јованка Стојановска-Друговац
Институт за македонска литература при Филолошкиот факултет 
"Блаже Конески" и Култура, Скопје,1997 
Димензии 20см
Број на страници 118 
ISBN 9989-32-094-2
Монографскиот труд Блесок и траење е посветен на животот и книжевното и научното дело на проф. д-р Воислав И. Илиќ, ценет македонист, книжевен историчар, книжевен критичар, есеист, драмски писател, раскажувач, поет, универзитетски професор по македонска литература, наречен прв српски јазик, повоената поезија; потоа прозното дело (раскази, драми), научното дело, прилози објавени во периодиката и прилози за македонскиот литературен јазик.