Menu

ТРАГИКОМИЧНОТО КАЈ ЧИНГО

Јасмина Мојсиева-Гушева
Институт за македонска литература при Филолошкиот факултет 
"Блаже Конески" и Култура, Скопје,1997 
Димензии 20см
Број на страници 196 
ISBN 9989-32-090-Х
Во насловот на книгата се укажува на длабоката врска што ги спојува двата на прв поглед спротивни категории – трагично и комично. Нивниот истовремен поглед овозможува подлабоко разјаснување и толкување на архитектурната структура, на основната тематика и воопшто на поетиката на македонскиот раскажувач, романсиер и драмски писател Живко Чинго.