Menu
Пребарување
МАКЕДОНСКО-СЛОВАЧКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ II / MACEDÓNSKO-SLOVENSKÉ LITERÁRNE, KULTÚRNE A JAZYKOVÉ VZŤAHY II
МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ
POPULAR CULTURE: READING FROM BELOW / ПОПУЛАРНА КУЛТУРА: ПОГЛЕД ОДОЗДОЛА
РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА
МАКЕДОНСКИОТ РАСКАЗ
МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ И КУЛТУРНИ ВРСКИ
АНТОН ПАНОВ (100 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО)
ИМАГИНАРНОТО ВО БАЛКАНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ - група автори приредила Јасмина Мојсиева-Гушева
РАЈКО ЖИНЗИФОВ (сто шеесет и пет години од раѓањето)
КОСТА АБРАШ (125 години од раѓањето)
СТЕРЈО СПАСЕ (Деведесет години од раѓањето)
50 ГОДИНИ МАКЕДОНСКИ РОМАН
ДИМИТРИЈА И КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВЦИ (140 ГОДИНИ ОД СМРТТА)
ТВОРЕШТВОТО НА СТАЛЕ ПОПОВ (СТО ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО)
БЛАЖЕ КОНЕСКИ - 80 години од раѓањето
ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА
РЕТОРИКА НА ЉУБОВТА - група автори
КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ - ЖИВОТ И ДЕЛО (60години од смртта)
ЃОРГИ АБАЏИЕВ - ЖИВОТ И ДЕЛО (90 години од раѓањето)
СТО ДВАЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ ОД СМРТТА НА ПАРТЕНИЈ ЗОГРАФСКИ
ВОЈДАН ПОП ГЕОРГИЕВ-ЧЕРНОДРИНСКИ - ЖИВОТ И ДЕЛ
ШЕЕСЕТ ГОДИНИ ОД ИЗЛЕГУВАЊЕТО НА ЗБИРКАТА "БЕЛИ МУГРИ" ОД КОЧО РАЦИН
СТО ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА РИСТО КРЛЕ
ДЕВЕДЕСЕТ ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ
ТВОРЕШТВОТО НА ВЛАДО МАЛЕСКИ
THE PHENOMENON OF LOVE IN BALKAN LITERATURES AND CULTURES
ФЕНОМЕНОТ ЉУБОВ ВО БАЛКАНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ
КНИЖЕВНИ ИСТРАЖУВАЊА
РИСТО КРЛЕ: Живот и дело
ТВОРЕШТВОТО НА АЦО ШОПОВ
ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГРИГОР С. ПРЛИЧЕВ