Menu

ИМАГИНАРНОТО ВО БАЛКАНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ - група автори приредила Јасмина Мојсиева-Гушева

Zbornik_ImaginarnoИнститут за македонска литература, Скопје, 2006

Димензии 24см
Број на страници 170
ИСБН 9989-886-49-0
Цена 250,00 ден.
 
Содржина: Ермис Лафазановски: Архитектурата на ноќните куќи (Елијаде и Урошевиќ): стр. 11-31.- Јасминка Марковска: Имагинарните стремежи на текстот - од по границите на реалноста: стр. 33-55. - Јасмина Мојсиева-Гушева: Улогата на имагинацијата во демонизирањето на жената: стр.57-79. - Емилија Мајсторова-Стојановска: Отаде иреалното: стр. 81-103. - Јасмина Мојсиева-Гушева: Имагинарното и двојните идентитети: стр. 105-115. - Намита Субиото: Реалното и имагинарното во словенечкиот и македонскиот расказ во последните две децении на XX век: стр. 117-130. - Јасмина Мојсиева-Гушева: Имагинарното во македонскиот и албанскиот краток расказ: стр. 131-145. - Кирил Мираковски: Имагинарното во бугарскиот и македонскиот краток расказ: стр. 147-167.