Menu

РАЈКО ЖИНЗИФОВ (сто шеесет и пет години од раѓањето)

New Рајко ЖинзифовИнститут за македонска литература, Скопје, 2005
Димензии 24см
Број на страници 31 
ISBN 9989-886-55-5
Цена 150,00 ден.


Содржина: Јованка Стојановска-Друговац: Рајко Жинзифов (165 години од раѓањето): стр.7-8. - Васил Тоциновски: Раскажувачот Рајко Жинзифов: стр. 9-11. - Милка Здравева: Од дејноста на македонскиот словенофил Ксенофон/Рајко Жинзифов (1839-1877): стр. 12-16. - Георги Сталев: Рајко Жинзифов како поет и препејувач на поезија: стр.17-23.