Menu

СТЕРЈО СПАСЕ (Деведесет години од раѓањето)

New Стерјо СпасеИнститут за македонска литература, Скопје, 2005
Димензии 24см
Број на страници 30 
ISBN 9989-886-56-3
Цена 150,00 ден.


Содржина: поздравни говори: стр.7-10. - Гане Тодоровски: Слово за Стерјо Спасе, стр. 11-17. - Зекирија Незири: Стерјо Спасе основач на албанскиот психолошки роман: стр. 18-20. - Владимир Ивановски: Чардак на детството, средби со Стерјо Спасе: стр. 21-23. - Марко Китевски: Стерјо Спасе како фолклорист: стр. 24-27. - обраќање на проф. д-р Илинден Спасе: стр.28-29.