Menu

ДИМИТРИЈА И КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВЦИ (140 ГОДИНИ ОД СМРТТА)

Институт за македонска литература, Скопје, 2004
Димензии 24см
Број на страници 172 
ISBN 9989-886-42-3
Цена 250,00 ден.

Содржина: поздравен говор: I-IX. - Блаже Ристовски: Миладиновци во македонскиот преродбенски процес: стр. 7-20. - Георги Старделов: Епохата на Димитрија Миладинов: стр. 21-27. - Гане Тодоровски: Наум Миладинов: стр. 28-32. - Георги Сталев: Суштината на големиот предговор во Зборникот на Миладиновци: стр. 33-37. - Трајко Стаматовски: Јазичната норма на Константин Миладинов: стр. 38-46. - Надежда Момировска: Зборникот на Миладиновци во македонската книжевна историја: стр. 47-53. - Томе Саздов: Зборникот на браќата Миладиновци како поттик за слични публикативни побуди кај Македонците и кај Бугарите: стр. 54-59. - Валентина Миронска – Христовска: Преданијата во Зборникот на Миладиновци: стр. 60-73. - Димитрија Ристески: Улогата на рускиот јазик, литература и култура во духовниот и творечкиот развој на Миладиновци: стр. 74-78. - Александар Трајановски: Словата на Димитрија Миладинов (1830-1860); стр. 79-84. - Весна Мојсова - Чипишевска: Првиот критичко-научен прилог во македонската лингвистичка и критичка рецепција на книжевноста: стр. 85-89. - Науме Радически: Аспекти на реконструктурирањето на исходишниот етно-културен ареал на Миладиновци: стр. 90-97. - Весна Матијашевиќ: Ајдутите и арамите во песните од Зборникот на Миладиновци: стр. 98-109. - Лилјана Тодорова Интересот на француските слависти Огист Дозон и Луј Леже за Зборникот на Миладиновци: стр. 110-117. - Ана Мартиноска: Гатанките во Зборникот на Миладиновци: стр. 118-126. - Васил Тоциновски: Иван А. Миладинов и неговиот албум за Струга: стр. 127-136. - Вера Стојчевска - Антиќ: "Аврамовата жртва" во македонската традиција: стр. 137-143. - Јадранка Владова: Најнеобичната песна во Зборникот на Миладиновци: стр. 144-150. - Лидија Капушевска-Дракулевска: Копнежот по Југ на Константин Миладинов како романтичкарски топос; стр. 151-155. - Лорета Георгиевска – Јаковлева: Ликот на Константин Миладинов во расказот Винска мушичка од Венко Андоновски: стр. 156-159. - Наташа Аврамовска: Белешки за публицистичката дејност на Константин Миладинов: стр. 160-171.