Menu

ТВОРЕШТВОТО НА СТАЛЕ ПОПОВ (СТО ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО)

Институт за македонска литература, Скопје, 2002
Димензии 24см
Број на страници 60 
ISBN 9989-886-44-Х
Цена 150,00 ден.

Содржина: поздравен говор: стр. 7-8. - Јованка Стојановска-Друговац: Стале Попов – 100 години од раѓањето: стр. 9-14. - Јадранка Владова: Хуморот во дискурсот на Стале Попов: стр. 15-22. - Марко Китевски: Стале Попов и фолклорот: стр. 23-29. - Надежда Момировска: Женските ликови во романите на Стале Попов: стр. 31-34. - Лорета Георгиевска Јаковлева: Раскажувачот Стале Попов: стр. 35-39. - Блаже Алексоски: Сеќавања за Стале Попов: стр. 41-46. - Георги Сталев: Книжевниот портрет на Стале Попов: стр. 47-58.