Menu

БЛАЖЕ КОНЕСКИ - 80 години од раѓањето

Институт за македонска литература и 
Институт за македонски јазик Крсте Мисирков, Скопје, 2002
Димензии 24см
Број на страници 58 
ISBN 9989-886-29-6
Цена 150,00 ден.

Содржина: Георги Старделов: Пофално слово за Блаже Конески: стр. 7-10. - Атанас Вангелов: Контрата на Конески: стр. 11-18. - Јованка Стојановска-Друговац: обраќање: стр. 19-22. - Атанас Вангелов: Македонизмот на Конески: стр. 23-30. - Васил Тоциновски: Книжевниот историчар Блаже Конески: стр.31-42. - Лилјана Макариоска: Придонесот на Блаже Конески за македонската наука за јазикот: стр. 43-50. - Лорета Георгиевска-Јаковлева: Термините "традиција" и "иновација" во поетиката на Блаже Конески: стр. 51-56.