Menu

ЃОРГИ АБАЏИЕВ - ЖИВОТ И ДЕЛО (90 години од раѓањето)

Институт за македонска литература, Скопје, 2001
Димензии 24см
Број на страници 195
ISBN 9989-886-21-0
Цена 250,00 ден.

Содржина: поздравен говор: стр. 8. – воведни реферати: Георги Старделов: Македонска литература и историја: стр. 11-16. – Георги Сталев: Литературниот портрет на Ѓорги Абаџиев: стр. 17-22. – Иван Катарџиев: Една епизода од животната врвица на Ѓорги Абаџиев во Институтот за национална историја: 23-30. – Прилози: Нада Момировска: Ѓорги Абаџиев-прв македонски историски белетрист: стр. 31-35. – Јованка Стојановска-Друговац: Ѓорги Абаџиев-писател, член на МЛК, историчар и публицист: стр. 36-45. – Соња Стојменска-Елзесер: Потенцијалите на фактографската проза на Ѓорги Абаџиев: стр.46-51. – Данило Коцевски: Документарното и литературното во прозата на Ѓорги Абаџиев: стр. 52-55. – Јасмина Мојсиева-Гушева: Јунаците во романот Пустина и нивниот однос спрема реалноста: стр.56-62. – Весна Мојсовска-Чепишевска: За поимот другост или дуплирање на идентитетот (преку ликовите на Арсо и Глигор): стр. 63-68. – Мишел Павловски: Драмската напнатост како модел за драматизација на Пустина : стр. 69-74. – Илија Карајанов: Човековото егзистирање во внатрешната пустина (Ѓорги АбаџиевПустина ): стр. 75-80. – Лорета Георгиевска-Јаковлева: Идеолошката монолитност во романот Арамиско гнездо на Абаџиев: стр. 81-85. – Димитар Пандев: Претставата на војната во расказот Фатаморгана : стр. 86-89. – Лилјана Тодорова: Македонскиот историски амбиент виден низпоетичката трансформација на Ѓорги Абаџиев и на некои француски писатели: стр. 90-95. – Вера Весковиќ-Вангели: Балканските војни на Абаџиев: стр. 96-104. – Зоран Тодоровски: Тиквешкото востание од 1913 година во историографското творештво на Ѓорги Абаџиев: стр. 105-113. – Васил Тоциновски: Новинарско-публицистичката дејност на Ѓорги Абаџиев од 1945-1947 година: стр. 114-126. – Благој Стоичовски: Преписките меѓу Ѓорги Абаџиев и Никола Киров-Мајски: стр.127-148. – Максим Каранфиловски: за некои јазични карактеристики на Ѓорги Абаџиев: стр. 149-153. – Димка Митева: Лексиката на Табакерата од Ѓорги Абаџиев: стр. 154-169. – Гордана Алексова: За некои лингвостилеми во Пустина : стр. 170-178. – Ариф Сена: Турцизмите во делата на Ѓорги Абаџиев: стр. 179-184. – Доне Донев; Ѓорги Абаџиев во наставата по македонски јазик и литература: стр. 185-192.