Menu

СТО ДВАЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ ОД СМРТТА НА ПАРТЕНИЈ ЗОГРАФСКИ

Институт за македонска литература, Скопје, 2001
Димензии 24см
Број на страници 56 
ISBN 9989-886-19-9
Цена 150,00 ден.

Содржина: Јованка Стојановска-Друговац: Значајот на Партенија Зографски за македонската литературна историја: стр.7-10. - Гане Тодоровски: Партениј Зографски во делата на Константин Леонтиев: стр. 11-16. - Ванчо Тушевски: Партениј Зографски и Константин Миладинов: стр. 17-26. - Благица Петковска: Партениј Зографски стожерна личност во македонското национално и културно наследство: стр. 27-32. - Маја Јакимовска-Тошиќ: Преводот на "Житие Свети Климентово" од Партениј Зографски: стр. 33-42. - Васил Тоциновски: Трајните пораки на Партениј Зографски: стр. 43-5