Menu

ВОЈДАН ПОП ГЕОРГИЕВ-ЧЕРНОДРИНСКИ - ЖИВОТ И ДЕЛ

Институт за македонска литература и Дом на Култура - Струга, Скопје, 2001
Димензии 24см
Број на страници 420 
ISBN 9989-886-07-5


Содржина: поздравни говори: стр. 11-21. - Александар Алексиев: Придонесот на Сијка Размова и Марија Чернодринска за долговечноста на Македонска крвава свадба: стр. 25-40. - Георги Сталев: На досегашните сознанија за животот и делото на Војдан Чернодрински: стр. 41-52. - Томе Саздов: Функцијата на народните песни во драмите на Војдан Чернодрински: стр. 53-60. - Ристо Стефановски: Театарските придонеси на Војдан Чернодрински. - Нада Момировска: Историската и творечката феноменологија на Војдан Чернодрински: стр. 77-84. - Илија Милчин: Фрагменти за Војдана: стр. 85-88. - Јованка Стојановска-Друговац: Критиката за делото на Војдан Поп Георгиев-Чернодрински: стр.89-104. - Науме Радически: Војдан Чернодрински – со битот и со национално-револуционерното движење на македонскиот народ: стр. 105-112. - Илија Велев: Местото на Војдан Чернодрински во македонската книжевна историја: стр. 113-124. – Александар Јерков: Раѓање на драмата од духот на културата: стр. 125-128. – Лорета Георгиевска-Јаковлева: Драмскиот модел на Македонска крвава свадба од Чернодрински: стр.129-134. – Наташа Аврамовска: Урбаниот лавиринт на Македонската емиграција на деветнаесеттиот век: стр. 135-144. – Валентина Миронска-Христовска: Етиката на честа во драмското творештво на Војдан Чернодрински: стр. 145-156. – Борислав Павловски: Драмскиот rimake на Македонска крвава свадба: стр. 157-164. – Нада Петковска: Чернодрински се враќа дома: 165-174. – Весна Мојсова-Чепишевска: За Ликот-Кој-Го-Нема во Чернодрински се враќа дома: стр. 175-184. – Данило Коцевски: Војдан Чернодрински во современ драмски текст: стр. 185-192. – Лилјана Тодорова: Француските импулси во театарскиот живот во Македонија во времето на Војдан Чернодрински: стр. 193-204. – Веле Смилевски: Феноменот семејство кај Војдан Чернодрински и Горан Стефановски: стр. 205-212. – Анастасија Ѓурчинова: Двајца италијански автори на репертоарот на трупата на Чернодрински: стр. 213-218. - Ермис Лафазановски: Животот на уметникот: чемерот на Чернодрински и славата на Бернард Шо: стр. 219-226. - Игор Маројевиќ: Крвава свадба и Црно сонце: стр.227-232. – Африм Реџепи: Мотивот "трагична љубов" кај Шекспир, Чернодрински и Рела: стр. 233-238. – Јелена Лужина: Што да се прави со Чернодрински?: стр.239-244. - Мишел Павловски: Реконструкција на сценската реализација на Духот на слободата: стр. 257-264. - Боне Величковски: Пословиците и поговорките во драмите на Војдан Чернодрински: стр. 265-274. – Катерина Петровска-Кузманова: Релацијата обред-драма во творештвото на Војдан Чернодрински: стр. 275-290. - Васил Тоциновски: Македонска крвава свадба – либрето на операта Цвета: стр. 291-300. - Илинденка Петрушевска: Екранизираната Македонска крвава свадба: стр.301-308. - Владимир Величковски: Војдан Чернодрински во ликовната уметност: стр. 309-316. - Новица Велјановски: Малесија како инспирација во делото на Војдан Чернодрински: стр. 317-322. - Зоран Тодоровски: Анастазија Размова-Ковачева – првата Цвета во Македонска крвава свадба: стр. 323-336. – Благој Стоичковски: Историската мотивика во драмите Македонска крвава свадба од Војдан Чернодрински и Илинден од Никола Киров-Мајски: стр. 337-344. – Разме Кумбаровски: Чернодрински, 100 години Македонска крвава свадба или житието на рамновестието божјо: стр. 345-350. - Методи Манев: Едночинките Дрвари и Мајстори интегрален дел од творештвото на Војдан Чернодрински: стр. 351-358. - Петар Аврамоски: Прозните дела, расказот Азбии и спомените од автобиографските белешки на Војдан Чернодрински, како историско сведоштво за страдалниот живот, насилствата и теророт врз населението од неговиот роден крај: стр. 359-366. – Елена В. Верижникова: Глаголскиот систем во драмата на В. Чернодрински Македонска крвава свадба: стр. 367-378. – Максим Каранфиловски: За некои јазични карактеристики на Војдан Чернодрински: стр. 379-384. – Димитар Пандев: Знаците за обраќање во Македонска крвава свадба: стр. 385-390. – Сена Ариф-Шешум: Турцизмите кај Војдан Чернодрински: стр. 391-398. – Виолета Ѓорѓиевска-Димова: Ликовите во Македонска крвава свадба: стр. 399-404. – Доне Донев: Војдан Чернодрински во наставата по македонски јазик и литература во средните училишта: стр. 405-418.