Menu

ФЕНОМЕНОТ ЉУБОВ ВО БАЛКАНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ

Институт за македонска литература, Скопје, 1999
Димензии 22см
Број на страници 296
ISBN 9989-886-00-8

Содржина: Александар Јерков: Празниот модел и тажната кралица: љубовта и мислата за литературата во 20 век: стр. 9-19. – Гиги Тевзаѕе: Парадигмата на Чудовиштето: стр. 21-44. – Елизабета Шелева: Љубов и алхемија: стр. 45-51. – Мишко Шуваховиќ: Балканските, европските, јапонските и австралиските љубови: стр. 53-68. – Јасмина Мојсиева-Гушева: Алтруизмот наспроти егоизмот кај Андриќ и кај Конески: стр. 69-103. – Борислав Павловски: Македонската и хрватската фантастична проза: стр.105-116. – Александар Прокопиев: Посткомунизмот и постмодернизмот: стр. 117-122. – Слободан Мицковиќ: Балканската неостварливост на љубовта: стр. 123-127. – Васил Тоциновски: Љубовта Раца на Рацин и Лора на Јаворов; стр. 129-137. – Јованка Стојановска-Друговац: Венчавка на срцето (љубовниот мотив во македонската и во српската литература): стр. 139-146. – Лорета Георгиевска-Јаковлева: Мотивот "неостварена љубов" кај Ташко Георгиевски и кај Милош Црњански: стр. 147-152. – Ангелина Бановиќ-Марковска: Инцестот-една од недосонуваните склоности на светот (Уметнички рефлексии на аделфичкиот мит во европскиот и балканскиот литературен контекст): стр. 153-163. – Јелена Лужина: Балканската херетика на љубовта: 165-177. – Иван Џепароски: Љубов-автореферентност: стр.179-185. – Јасна Котеска: Еросот и фантастиката: стр.187-209. – Јордан Ефтимов: Пејзажи и мртва природа: фигури на љубовен дискурс во бугарската литература од 50-тите до 90-тите години од овој век: стр. 211-223. – Илија Велев: Социолошките импликации на феноменот Љубов и неговите творечко-изразни модели во македонската поезија меѓу двете Светски војни: стр. 225-230. - Марко Китевски: Магија за љубов: стр. 231-238. – Веле Смилевски: Сликата на светот во Дениција од Петре М. Андреевски: стр. 239-243. – Димитар Пандев: Релацијата љубов во истоимениот расказ на Конески: стр. 245-247. - Агим Пољоска: Еротиката во поезијата на Адем Гајтани: стр. 249-261. – Сена Ариф: Љубов -страдање (да сакаме, да бидеме сакани – Јунус Емре): стр. 263-269. – Петер Крстев: Балканот како резерват: стр. 271-279. – Владимир Величковски: Срамежлива еротика (кон проучувањето на љубовното и еротското во современата македонска уметност): стр. 281-293 
Авторските прилози презентирани во книгата ги согледуваат и ги толкуваат бројните варијанти на третирање на љубовта во поетските, прозните и драмските остварувања во балканските литератури (но, исто така, и во ликовната уметност и во филмот), наоѓајќи ги притоа интерлитерарните содејства во авторските поетики, во одделните мотиви и пошироко, во стилските формации во балканските литератури во дваесетиот век.