Menu

РИСТО КРЛЕ: Живот и дело

Институт за македонска литература при Филолошкиот факултет , Скопје, 1997
Димензии 21см
Број на страници 150
ISBN 9989-663-36-Х
Цена 250,00 ден.

Содржина: поздравни говори: стр. 7-15. – Нада Момировска: За животот, личноста и творештвото на Ристо Крле: стр. 19-22. – Јелена Лужина: Невеста пуста девојка , најверојатно последната драма на Ристо Крле: стр. 23-28. – Даница Цветановска: Фолклорот како метафора во драмите на Ристо Крле: стр. 29-35. – Јованка Стојановска-Друговац: Печалбарската коб во македонската литература меѓу двете светски војни; стр. 36-41. – Петко Домазетовски: Фолклорните водови и елементи во драмите Парите се отепувачка ,Антица и Милион маченици на Ристо Крле: стр. 42-60. – Васил Тоциновски: Драмскиот текст Велик ден на Ристо Крле: стр. 61-70. – Лорета Георгиевска-Јаковлева: Развој на драмските лица во Парите се отепувачка од Ристо Крле: стр. 71-75. – Јасмина Мојсиева-Гушева: Злото во драмата Парите се отепувачка : стр.76-84. – Соња Стојменска-Елзесер: Антица од Ристо Крле како варијација на мотивот забранета љубов : стр. 85-88. – Димитар Пандев: Членот во драмски текст (врз примеротАнтица од Ристо Крле): стр. 89-93. – Доне Донев: Наставен час по предметот македонски јазик и литература: стр. 94-100. – Лилјана Тодорова: Ристо Крле и неговите медитерански светлини и сенки: стр. 101-106. – Ристо Стефановски: Ристо Крле на сцената меѓу двете војни: стр. 107- 115. – Сена Ариф-Шешум: Турцизмите во делата на Ристо Крле: стр. 116-121. – Илија Милчин; Сеќавања за Ристо Крле; стр. 122-125. – Петар Аврамовски: Автобиографијата на Ристо Крле сведоштво за историските настани во Струшко: стр. 126-137. – Разме Кумбаровски: Импресии за стружанецот Ристо Крле: стр. 138-140. – Коле Чашуле: Макар и попатно за феномените Струга и Ристо Крле; стр. 141-148.