Menu

ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГРИГОР С. ПРЛИЧЕВ

Институт за литература при Филолошкиот факултет, Скопје, 1986
Димензии 24см
Број на страници 185


Содржина: поздравен говор: стр. 7-8. – Костас Кулуфакос: Прличев му припаѓа на човештвото: стр. 9-13. – Слободан Ж. Марковиќ: Уметничка и књижевноисториска вредност Аутобиографије Григора Прличева: стр. 14-20. – Гане Тодоровски: За потребата од едно ново читање на Прличевата поема Сердарот: стр. 21-30. – Миодраг Матицки: Књижевно-историски контекст спева Скендербег Григора Прличева: стр. 31-36. – Новак Калибарда: Хришчански аспекти Прличевлјева Сердара: стр. 37-45. – Душко Наневски: Драмата на поетот Прличев: стр. 46-54. – Анте Стамаќ: Проникнатост во комплексот Хомер-Прличев; стр. 55-59. – Блаже Ристовски: Кон проучувањето на Солунските години на Прличев: стр.60-73. – Радомир Ивановиќ: Поема Сердар Григора С. Прличева у контексту теорије романтизма: стр. 74-85. – Драги Стефанија: Панславизмот кај Григор Прличев: стр. 86-94. – Вера Стојчевска-Антиќ: Средновековната книжевна традиција кај Г. Прличев: стр. 95-101. – Димче Најчевски: Мартолозот – Сердарот од Григор Прличев и фолклорната традиција: 102-122. – Слободан Мицковиќ: Прличев во словенски и балкански рамки: стр. 123-127. – Љубинка Басотова: Прличев во словенски и балкански рамки: стр. 128-137. – Елена Колева: Мемесис во поетиките на Хомер и Прличев: стр. 138-145. – Борислав Павловски: О Прличеву – компаративно: стр. 146-154. – Џеват Гега: За изворите на поетската инспирација на Прличев за поемата Скендербег и за препевот и критичката мисла на албански јазик; стр. 155-166. – Милорад Јевриќ: Облици рецепције Григора Прличева: стр. 167-179. – Катица Ќулавкова: Модели на поетизација во делото на Григор Прличев: 180-185.