Menu

РАЗВОЈОТ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА

RazvojotЗборник на трудови од меѓународниот научен собир, одржан во Ректоратот на УКИМ на 25-26 октомври 2006 година
Институт за македонска литература, Скопје, 2011
Димензии 24см
Број на страници 376
ИСБН 978-9989-886-84-3
Цена 250,00 ден.

Содржина: поздравни говори: стр. 9 – 22. - Блаже Ристовски: Клучни проблеми во македонскиот преродбенски процес: стр. 23 – 34. - Вера Стојчевска-Антиќ: Кон описите на ракописите од Владимир Мошин: стр. 35 – 40. - Илија Велев: Постсредновековните книжевни процеси и континуитетот на македонската книжевна историја: стр. 41 – 46. - Михајло Георгиевски: Значајни книжевни културно-историски споменици од Кратовската книжевна школа (паралелна на Трновската) како главен влог во христијанската култура: стр. 47 – 52. - Маја Јакимовска-Тошиќ: Демократизација на жанровите во македонската средновековна литература (причина и основа за книжевниот развој): стр. 53 – 62. - Добрила Миловска: Автографи на македонски книжевници од XV век: стр. 63 – 76. - Лилјана Макаријоска: Трансмисијата на библиските содржини во македонската книжевност: стр. 77 – 86. - Маја Ангеловска-Панова: Тајната книга на богомилите: културолошко-историска ретроспектива: стр. 87 – 94. - Катерина Младеновска-Ристовска: Книжевната дејност на македонскиот двор во времето на кралот Архелај I (413-399 г. пред н.е.): стр. 95 – 104. - Софија Грандаковска: Анонимното творештво во движниот археолошки материјал на територијата на Македонија: стр. 105 – 114. - Марко Китевски: Традиција и литература: стр. 115 – 126. - Катерина Петровска-Кузманова: Фолклорот во македонската драма од втората половина на XX век: стр. 127 – 140. - Ана Мартиноска: Улогата на фолклорот во развојот на современата македонска литература (врз примерот на Блаже Конески): стр. 141 – 154. - Валентина Миронска-Христовска: Почетоците на македонската драма („Македонско востание“ од Никола Н. Македонски): стр. 155 – 168. - Билјана Ристовска-Јосифовска: Два автобиографски записи од Лазарополе (културолошки индикатори на XIX век): стр. 169 – 184. - Науме Радически: Литературата на Македонците создавана на други јазици (скица за типологизација и хронологија):  стр. 185-198. - Васил Тоциновски: Серафим Григоров – прилог кон прашањето за дводомните автори: стр. 199 – 206. - Симо Младеновски: Македонската литература во времето на Народноослободителната антифашистичка војна на Македонија (НОАВМ): стр. 207 – 218. - Катa Ќулавкова: Конверзија и меморија (интерпретативна контекстуализација на двојниот идентитет): стр. 219 – 236. - Мирољуб Стојановиќ: Културолошки аспект на проучувањето на делото на Стале Попов: стр. 237 – 242. - Стефан Влахов-Мицов: Книжевни творби од Македонците во Бугарија по 1989 година: стр. 243 – 254. - Борјана Прошев-Оливер: Парадоксите на позитивистичката периодизација на македонската книжевност: стр. 255 – 266. -   Весна Мојсова-Чепишевска: Универзалноста на здивот: стр. 267 – 278. - Соња Стојменска-Елзесер: Еротизмот во македонската современа проза: стр. стр. 279 – 286. - Наташа Аврамовска: Играта со балканските идентитети во романот Вежби за Ибн Пајко на Оливера Николова: стр. 287 – 294. - Ангелина Бановиќ-Марковска: Естетика на тоталното исполнување: стр. 295 – 300. - Александар Прокопиев: Хронистерија: 301 – 304. - Елка Јачева-Улчар: Личните имиња во романот Храpешко од Ермис Лафазановски: стр. 305 – 310. - Наталиjа Бороникова: Улогата на категориjата определеност/неопределеност во информативната структура на уметничкиот текст (врз примерот на расказот „Чистка“ од М.Маџунков): стр. 311 – 316. - Лилјана Тодорова: Француските поетички референции во развојот и модернизирањето на македонското книжевно творештво: стр. 317 – 326. - Горан Калоѓера: Значењето на патописот како жанр во развојот на македонската прозна книжевност во XIX век: стр. 327 – 340. - Намита Субиото: За развојот на македонската литература во словенечки публикации: стр. 341 – 348. - Марија Проскурнина: Женскиот свет во неженската проза. Авторот и херојот во романите Тунел од Петре М. Андреевски и Руска убавица од Виктор Ерофеев: стр. 349 – 354. - Африм А. Реџепи: Античката митска фигура во современиот роман (теоретска прагматика, романите Одисеј од Данило Коцевски и Монсtрум од Исмаил Кадаре): стр. 355 – 358. - Јасмина Мојсиева-Гушева: Илинден во македонскaта драма: стр. 359 – 366. - Нада Петковска: Развитокот на македонската драмска литература: стр. 367 – 386. -  Мишел Павловски: Сликата на Балканот во современата македонска драматика: стр. 387 – 392. - Лидија Капушевска-Дракулевска: Женското поетско писмо во македонската литература: стр. 393 – 400. - Лидија Тантуровска: Жената во стиховите на македонските поети: стр. 401 – 408. - Ранко Младеноски: Поетскиот палимпсест на Блаже Конески: стр. 409 – 424.