Menu

Култура и граници

Предметни професори: д-р СоњаСтојменска-Елзесер и д-рЈасминаМојсиева-Гушева

Цели на предметот
Да се спознае актуелноста на проблемот на ограничувањето низ различните дисциплини, во физичка и апстрактна смисла, и да се толкува симболиката и практиката на границите сфатени и како меѓи, но и како рамки, како прекини на континуитетот и премини. Се стекнуваат познавања за проблематиката на студиите за границите, поетиките на границите и другите  импликации на границите: социолошки, политички, психолошки и тн.

Содржина на предметот
Промислување на концептот на границите
Граници/миграции:

  •  егзил, интеркултурни проникнувања преку границите, дијаспора,
  • коегзистенција, мултикултурализам
  • социо-економски разлики
  • култури на граница – Чикано движење
  • хибридни идентитети

Поетики на границите:

  • симболички граници
  • лиминалност (трето место)
  • временски граници
  • центар-периферија
  • етноскоп

Репрезентации на границите:

  • наративи за границата
  • културната оставнина на железната завеса
  • архитектонските гранични  градби
  • ЕУ како рамка – границата на еврото
  • виртуелни граници

Политички, психолошки, социолошки  импликации на границите

Основна литература
David Saldívar, Ј. 1997. Border matters: remapping American cultural studies, University of California Pres
C. Hawley, Ј. (ed.).1996. Cross- Addressing: Resistance Literature and Cultural Borders, New York: State University of New York Press
E. Johnson, D. and Michaelson, S. (Eds. 1997. Border theory, Minneapolis, MN: University of Minnesota
Stojmenska-Elzeser, S. 2010. The creative Topography of the Lake Ohrid Border Region,
Context 8, Skopje, IML

Дополнителна литература
Giroux, H. and McLaren, P. 1994. Between Borders: Pedagogy and the Politics of Cultural Studies New York: Routledge
Mojsieva-Gusheva, J. 2012. Changes in the Structure of Identities:Main Theme in Balkan‘s Contemporary Prose in Literary Dislocations, Skopje, Institute of Macedonian Literature
Conference proceedings, 2005. Forced Ethnic Migrations on the Balkans:Consequences and rebuildingof Societies, IMIR Sofia and Meiji University Tokyo