Menu

Директор

Проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, директорmaja jakimovska
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Досегашни функции:

  • Претседател на Советот на Институтот (2004 – 2012)
  • Член на Сенатот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (2012 - 2016)
  • Член на Советот на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура (2012-
  • Надворешен член на Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantina a Metoda при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Константин Филозоф“ во Нитра, Словачка
  • Член на Друштвото на писателите на Македонија
  • Член на редакции и уредник на домашни и странски списанија од областа на книжевната наука

Издавачка и научна дејност:

Автор и коавтор на 8 монографии од областа на средновековната литература и медиевистиката, на над 150 студии, рецензии и осврти објавени во списанија, зборници и во дневниот печат во земјава и странство,
учества на над 60 меѓународни конгреси и симпозиуми,
учесник/раководител на 15 национални и меѓународни проекти

Научна област:

Медиевистика, палеославистика, средновековна литература, културна традиција