Menu

Истражувачи

Создавањето, издигнувањето и усовршувањето на научниот кадар претставува една од основните задачи на Институтот за македонска литература во Скопје. Сегашната оспособеност на кадрите, оценувана преку стекнатите академски титули и научните звања, како и преку обемната научна продукција, покажува дека во основа се води добра кадровска политика.

Научноистражувачките кадри имаат остварено бројни студиски престои и учества на научни конференции во земјата и странство. Ова е една од најзначајните активности за оформувањето и изградувањето на нашите научноистражувачки кадри, за нивната лична афирмација, а со тоа и за афирмација на научната установа и на македонската книжевна наука во светот. Своите научни резултати, тие ги презентираат во научни книги, зборници на научни трудови и престижни меѓународни списанија во земјата и странство.  

Д-р Наташа Аврамовска

N.Avramovska
Научно звање: научен советник / редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска литература, општа и компаративна литература, наратологија, драматологија, родова критичка теорија
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Интертекстуалноста и самореференцијалноста на драмата, 2003
Постдипломски студии: Филозофски факултет, Универзитет во Загреб, 1997 
Теориски аспекти на романот и новелата во раскажувачкиот опус на Петре М. Андреевски, 1997
Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, група Општа и компаративна книжевност 1987 година

Д-р Илија Велев

Илија Велев
Интернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник / редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес:
медијавистика, византологија, палеославистика, археографија, историографија и современа литература
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Развојот на македонската книжевност во XIV век, 1994
Постдипломски студии:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Лесновскиот книжевен центар, 1988
Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје,
група Историја на книжевностите на народите на СФРЈ и Македонски јазик, 1982
 

Д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева

Images5CAuthors5CWriters5CLoreta20Georgievska20Jakovleva1 Интернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Институција: УКИМ, Институт за македонска литература – Скопје
Научно звање: научен советник/редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес: компаративна литература, македонска литература, теорија на литературата, културолошки студии, родови студии
Докторска дисертација: Филолошки факултет "Блаже Конески" при УКИМ, Скопје Фантастиката, алегоријата, гротеската и македонскиот роман, 2000

Д-р Маја Јакимовска-Тошиќ

Maja Jakimovska-TosikИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: Научен советник / редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес: медиевистика, палеославистика, културно наследство
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Македонската книжевност во XV век, 2001
Постдипломски студии: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Култот на св. Јоаким Осоговски во македонската писмена и народна традиција, 1997
Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, група Историја на книжевностите на народите на СФРЈ, 1996

Д-р Марко Китевски

Марко КитевскиИнтернет адреса:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање:
научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска народна литература
Докторска дисертација: Филолошки факултет "Блаже Конески" – Скопје, Клетвите во македонското народно творештво, 1990
Последипломски студии: Филолошки факултет "Блаже Конески" – Скопје,  Фолклорните елементи во делата на Стале Попов, 1980
Високо образование: Филолошки факултет "Блаже Конески" – Скопје, група Историја на книжевностите на народите на СФРЈ, 1974.

Д-р Валентина Миронска-Христовска

Валентина Миронска-ХристовскаИнтернет адреса:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонската литература во XIX век, литературна историја, компаративна литература, историја на културни поими.
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Литературното дело на Евтим Спространов, 2003
Постдипломски студии: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Македонските преданија за места, 1993
Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, група Општа и компаративна книжевност 1986 година

Д-р Јасмина Мојсиева-Гушева

Јасмина Мојсиева-ГушеваНаучно звање: научен совeтник / редовен професор, раководител на Одделението за македонско-балкански книжевноисториски врски во ИМЛ
Интернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска литература, балкански литератури, компаративна литература, културни идентитети, интеркултурна книжевна историја, магичен реализам, имагинарни структури, трагикомика, екокритика
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Книжевното дело на Живко Чинго
Постдипломски студии: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Трагичното и комичното во делото на Живко Чинго

Д-р Мишел Павловски

Интернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: теорија на драмата и театарот, историја на македонската драматика и театарот, теорија и историја на македонската литература во XX век
Докторска дисертација: Факултет за драмски уметности - Скопје, 4 февруари, 2003 Митопоетските елементи во современата македонска драматика 
 

Д-р Александар Прокопиев

prokopiev aleksandarИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: теорија на литературата и компаративна книжевност
Докторска дисертација: Филолошки факултет Блаже Конески – Скопје, Сказната како жанр (врз примерот на македонската сказна), 1995
Последипломски студии: Сорбона, Париз и Филолошки факултет – Белград; магистерски труд Чудесните елементи во македонската сказна, Филолошки факултет – Белград, 1981
Високо образование: Филолошки факултет – Белград,
Група: Општа и компаративна книжевност, 1977

Д-р Африм Реџепи

Африм РеџепиИнтернет адреса:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник/ редовен професор
Потесна област на научно - истражувачки интерес: естетика, теорија на литературата  и компаративна книжевност.
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје, Тип уметничко преставување (гротеска и алегорија) во романите на Исмаил Кадаре, 2004
Последипломски студии: Филолошки факултет Блаже Конески“ - Скопје, Сагата во романескниот циклус на Луан Старова, 2002
Високо образование: Филолошки факултет „Блаже конески“ - Скопје, група Албански јазик и книжевност 1996 година.

Д-р Соња Стојменска-Елзесер

Sonja-Stojmenska-Elzeser

Интернет адреса:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник / редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес:
теорија на литература и компаративна книжевност, словенски литератури, книжевен лудизам, (компаративни) студии за култура, културна географија
Докторска дисертација:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Лудистички постапки во современиот расказ (2003)
Постдипломски студии:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Теориско-методолошките начела на Михаил Бахтин (1995)
Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, група Општа и компаративна книжевност, 1986

 

Д-р Ленка Татаровска

Ленка ТатаровскаИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска народна литература со филозофско-антрополошка ориентираност
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Метаморфозите во македонските народни умотворби, одбранета во 1996 година

Д-р Ана Мартиноска

Ана МартиноскаИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник / редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска народна литература, компаративна литература, културолошки и родови студии, глобализација
Докторска дисертација: Филолошки факултет Блаже Конески - Скопје, Конески и фолклорот, 2010
Последипломски студии: Филолошки факултет Блаже Конески - Скопје, Поетика на македонските народни гатанки, 2002
Високо образование: Филолошки факултет Блаже Конески - Скопје, група Македонска книжевност и јужнословенски книжевности, 1994

Д-р Гоце Смилевски

Гоце СмилевскиИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен соработник / доцент
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска литература, балкански литератури.
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Егзилот и уметноста на преместувањето во опусите на Дубравка Угрешиќ и Горан Стефановски, 2013
Постдипломски студии: Central European University – Budapest. MA Thesis “Abjection, melancholia and the representation of the body in the novels of Milan Kundera”, 2002. Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Телото во романите на Милан Кундера, 2006.
Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Општа и компаративна книжевност, 1999.

Д-р Дарин Ангеловски

Дарин Ангеловски

Интернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен соработник
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонско-балкански книжевни и културни врски, антички студии, културолошки студии
Трет циклус - докторски студии: УКИМ во Скопје, Институт за македонска литература
Докторска дисертација: Рецепцијата на античката литература во македонската културна средина
Постдипломски студии: Институт за македонска литература при УКИМ во Скопје
Магистерски труд: Идентитетите во транзициските процеси (врз примери од македонската и од бугарската литература)
Високо образование: Институт за класични студии, Филозофски факултет при УКИМ во Скопје

д-р Славчо Ковилоски

Slavco Koviloski.fotoИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен соработник
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска книжевност во XIX век, историја на македонската книжевност, женското прашање во XIX век, културологија, субкултура
Докторска дисертација: Институт за македонска литература, Скопје, Македонското женско писмо во XIX век, 2017.
Постдипломски студии:
Институт за македонска литература при УКИМ во Скопје, културолошки студии (во книжевноста), Патописот во македонскиот XIX век, 2010.
Високо образование:
Филозофски факултет при УКИМ во Скопје, група историја