Menu

Истражувачи

Создавањето, издигнувањето и усовршувањето на научниот кадар претставува една од основните задачи на Институтот за македонска литература во Скопје. Сегашната оспособеност на кадрите, оценувана преку стекнатите академски титули и научните звања, како и преку обемната научна продукција, покажува дека во основа се води добра кадровска политика.

Научноистражувачките кадри имаат остварено бројни студиски престои и учества на научни конференции во земјата и странство. Ова е една од најзначајните активности за оформувањето и изградувањето на нашите научноистражувачки кадри, за нивната лична афирмација, а со тоа и за афирмација на научната установа и на македонската книжевна наука во светот. Своите научни резултати, тие ги презентираат во научни книги, зборници на научни трудови и престижни меѓународни списанија во земјата и странство.  

Д-р Наташа Аврамовска

N.Avramovska
Научно звање: научен советник / редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска литература, општа и компаративна литература, наратологија, драматологија, родова критичка теорија
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Интертекстуалноста и самореференцијалноста на драмата, 2003
Последипломски студии: Филозофски факултет, Универзитет во Загреб, 1997 
Теориски аспекти на романот и новелата во раскажувачкиот опус на Петре М. Андреевски,1997
Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, група Општа и компаративна книжевност 1987 година
 
Научноистражувачки проекти:
Главен истражувач: Македонскиот митопоетски роман 

Д-р Илија Велев

Илија ВелевИнтернет адреса:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: медијавистика, палеославистика, археографија, историографија и современа литература
Докторска дисертација: Филолошки факултет Блаже Конески – Скопје, Развојот на македонската книжевност во XIV век, 1994
 

Д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева

Images5CAuthors5CWriters5CLoreta20Georgievska20Jakovleva1 Интернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Институција: УКИМ, Институт за македонска литература – Скопје
Научно звање: научен советник/редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес: компаративна литература, македонска литература, теорија на литературата, културолошки студии, родови студии
Докторска дисертација: Филолошки факултет "Блаже Конески" при УКИМ, Скопје Фантастиката, алегоријата, гротеската и македонскиот роман, 2000

Д-р Маја Јакимовска-Тошиќ

Maja Jakimovska-TosikИнтернет адреса:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: Научен советник / редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес: медиевистика, палеославистика, средновековна македонска литература
Докторска дисертација: Филолошки факултет "Блаже Конески" – Скопје, Македонската книжевност во XV век, 2001

Д-р Марко Китевски

Марко КитевскиИнтернет адреса:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање:
научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска народна литература
Докторска дисертација: Филолошки факултет "Блаже Конески" – Скопје, Клетвите во македонското народно творештво, 1990
Последипломски студии: Филолошки факултет "Блаже Конески" – Скопје,  Фолклорните елементи во делата на Стале Попов, 1980
Високо образование: Филолошки факултет "Блаже Конески" – Скопје, група Историја на книжевностите на народите на СФРЈ, 1974.

Д-р Валентина Миронска-Христовска

Валентина Миронска-ХристовскаИнтернет адреса:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Научно звање: научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонската литература во XIX век, литературна историја, компаративна литература, историја на културни поими.
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Литературното дело на Евтим Спространов, 2003
Последипломски студии: Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Македонските преданија за места, 1993

Д-р Јасмина Мојсиева-Гушева

Јасмина Мојсиева-ГушеваНаучно звање: научен совeтник
Интернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска литература, балкански литератури, компаративна литература, културни идентитети, интеркултурна книжевна историја, магичен реализам, имагинарни структури,  трагикомика 
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Книжевното дело на Живко Чинго

Д-р Мишел Павловски

Интернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: теорија на драмата и театарот, историја на македонската драматика и театарот, теорија и историја на македонската литература во XX век
Докторска дисертација: Факултет за драмски уметности - Скопје, 4 февруари, 2003 Митопоетските елементи во современата македонска драматика 
 

Д-р Александар Прокопиев

prokopiev aleksandarИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: теорија на литературата и компаративна книжевност
Докторска дисертација: Филолошки факултет Блаже Конески – Скопје, Сказната како жанр (врз примерот на македонската сказна), 1995
Последипломски студии: Сорбона, Париз и Филолошки факултет – Белград 

Наслов на магистерски труд: Чудесните елементи во македонската сказна,           

Филолошки факултет – Белград, 1981
Високо образование: Филолошки факултет – Белград,
Група: Општа и компаративна книжевност, 1977

 Научноистражувачки проекти: 

Учество

Историја на македонската литература

Проникнувања помеѓу македонската и светската литература

Критичките модели во македонската литература во светлината на светската книжевно-теоретска мисла

Имагологија – сликата на Другиот во современата македонска литература 

Главен истражувач на:

Феноменот љубов и неговите креативни импликации во јужнословенските литератури на XX век

Македонската современа проза во балкански контекст и 

         Книжевни простори: "нашето" и "туѓото" во современата македонска литература и култура 

Студиски престои:

Визитинг професор на универзитетите во Оксфорд, Букурешт, Будимпешта, Белград, Софија, Љубљана…  

Учество на научни собири:

Учествувал на повеќе од 100 научни собири во значајни научни и високообразовни центри во земјата и странство. 

Монографии:

Дали Калимах беше постмодернист?, Скопје,1994 

Патувања на сказната, Скопје,1996, 

Постмодерен Вавилон, Скопје, 2004, 

Борхес и Компјутерот, Скопје, 2005

        Измислувајќи ја Европа, Скопје, 2015

Научни и стручни трудови во периодиката:

Автор е на бројни научни осврти, стручни рецензии, есеи во периодиката и дневниот печат во земјата и странство.

Неговите есеи се преведувани на англиски, француски, италијански, полски, чешки, руски, јапонски, српски, словенечки и бугарски јазик.

Членства во научни и други професионални асоцијации

Друштво на компаративисти, Друштво на независните писатели во македонија, ПЕН центарот во Македонија.

Општествени и професионални должности

Главен и одговорен уредник на Спектар 35-36/2000

Член е на редакции на повеќе значајни списанија од областа на литературната наука: Orient Exspres (Оксфорд, Велика Британија) World haiky (Кјото, Јапонија), Context/Kонтекст, Корени, Наше писмо и СУМ.

Д-р Африм Реџепи

Африм РеџепиИнтернет адреса:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник/ редовен професор
Потесна област на научно - истражувачки интерес: естетика, теорија на литературата  и компаративна книжевност.
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје, Тип уметничко преставување (гротеска и алегорија) во романите на Исмаил Кадаре,2004 

Д-р Соња Стојменска-Елзесер

Sonja-Stojmenska-ElzeserИнтернет адреса:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: теорија на литература и компаративна книжевност, споредбено проучување на словенските литератури, книжевен лудизам
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески" – Скопје, Лудистички постапки во современиот расказ (2003)
Последипломски студии: Филолошки факултет „Блаже Конески" – Скопје,
Теориско-методолошките начела на Михаил Бахтин (1995)
Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески" – Скопје,
група Општа и компаративна книжевност, 1986

Д-р Ленка Татаровска

Ленка ТатаровскаИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска народна литература со филозофско-антрополошка ориентираност
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Метаморфозите во македонските народни умотворби, одбранета во 1996 година

Д-р Ана Мартиноска

Ана МартиноскаИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: виш научен соработник / вонреден професор
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска народна литература, компаративна литература, културолошки и родови студии, глобализација
Докторска дисертација: Филолошки факултет Блаже Конески - Скопје, Конески и фолклорот, 2010
Последипломски студии: Филолошки факултет Блаже Конески - Скопје, Поетика на македонските народни гатанки, 2002
Високо образование: Филолошки факултет Блаже Конески - Скопје, група Македонска книжевност и јужнословенски книжевности, 1994

Д-р Гоце Смилевски

Гоце СмилевскиИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен соработник
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска литература, балкански литератури.
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Егзилот и уметноста на преместувањето во опусите на Дубравка Угрешиќ и Горан Стефановски, 2013
Последипломски студии: Central European University – Budapest. MA Thesis “Abjection, melancholia and the representation of the body in the novels of Milan Kundera”, 2002. Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, „Телото во романите на Милан Кундера“, 2006.
Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Општа и компаративна книжевност, 1999 год.

М-р Дарин Ангеловски

Дарин АнгеловскиИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: асистент-истражувач
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонско-балкански книжевно-историски врски, класична филологија, културологија 
Постдипломски студии: Институт за македонска литература при УКИМ во Скопје, културолошки студии (во книжевноста)
Тема: Идентитетите во транзициските процеси (врз примери од македонската и од бугарската литература)
Високо образование: Институт за класични студии, Филозофски факултет при УКИМ во Скопје
Учество во научноистражувачки проекти:
Интеркултурна историја на македонска литература – аспекти и толкувања 
Меѓународен проект: Филолошки студии
Објавени трудови во периодиката: Објавил околу 15-тина труда во периодиката.
Членства во научни и други професионални асоцијации:
Здружение на клaсични филолози на Македонија
ДККМ (Друштво за компаративна книжевност на Македонија)

 

д-р Славчо Ковилоски

Славчо КовилоскиИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен соработник
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска книжевност во XIX век, историја на македонската книжевност

Докторска дисертација: Институт за македонска литература, Скопје, Македонското женско писмо во XIX век, 2017
Постдипломски студии:
Институт за македонска литература при УКИМ во Скопје, културолошки студии (во книжевноста)
Тема на магистерскиот труд:
„Патописот во македонскиот XIX век“.
Високо образование:
Филозофски факултет при УКИМ во Скопје, група историја

Учество во научноистражувачки проекти: 
Интеркултурна историја на македонскиот народ (одредници за XIX век) – ИМЛ;
Жанровски карактеристики на македонската литература – ИМЛ;
Прилепчани XIX век – Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп

Учества на научни собири: Балканските писатели пред нови предизвици, реферат на Тркалезната маса по повод гостувањето на независните писатели на Бугарија во Скопје (2007); 70 години од убиството на Борка Талески и Лазо Филиповски (2012). 

Монографии:
„Милош С. Милоевиќ и српските претензии кон Македонија во XIX век“ (2009), Макавеј, Скопје, 124 стр.
„Патописот во македонскиот XIX век“ (2010), Современост, Скопје, 217 стр.
„Деспот С. Баџовиќ, непознати страници за еден Македонец“ (2010), Современост, Скопје, 106 стр.
„Прилепчани XIX век, енциклопедиски именик“ (2010), Градска библиотека „Борка Талески-Прилеп,  „Современост“, 126 стр.
„Македонија - кратка енциклопедија револуционери“ (2011), Градска библиотека „Борка Талекси“, Прилеп, 306 стр.
„Почетоците на македонскиот патопис“ (2011), Академски печат, Скопје, 97 стр.
„Македонија и Балканските војни“ (2012), Современост и Урбан Институт-Скопје, 194 стр.
„Џебна енциклопедија на македонски револуционери“ (2012), Современост и Урбан Институт, 304 стр.
„Културната преродба во Прилеп во XIX век“ (2015), Институт за македонска литература, Скопје, 200 стр.

Објавени трудови во периодиката: над 70 студии, рецензии и есеи.

Членства во научни и други професионални асоцијации: 
Хрватското книжевно друштво, 
Друштвото на наука - Прилеп.

Општествени и професионални должности: главен и одговорен уредник на списанието „Современост“, бил уредник на годишникот „Велес“, како и на е-списанието „НИЕ“; во 2009 година бил уредник во издавачката дејност на Матицата на иселениците на Македонија.
Добитник е на повеќе признанија, меѓу кои наградите за наука „3 Ноември“ на град Прилеп и „Големата Мајка“ на Општина Гази Баба.