Menu

Д-р Маја Јакимовска-Тошиќ

Maja Jakimovska-TosikИнтернет адреса:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: Научен советник / редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес: медиевистика, палеославистика, средновековна македонска литература
Докторска дисертација: Филолошки факултет "Блаже Конески" – Скопје, Македонската книжевност во XV век, 2001

Последипломски студии: Филолошки факултет "Блаже Конески" – Скопје, Култот на св. Јоаким Осоговски во македонската писмена и народна традиција, 1997
Високо образование: Филолошки факултет "Блаже Конески" – Скопје, група Историја на книжевностите на народите на СФРЈ, 1996 

 


Учество во научноистражувачки проекти:

Национални проекти:

 • Историја на македонската средновековна книжевност;
 • Скрипторски центри во средновековна Македонија (IX-XVIII век);
 • Средновековни жанри во старата македонска литература;
 • Творци на македонската средновековна книжевност;
 • Македонски книжевен лексикон;
 • Света Гора и македонското книжевно наследство;
 • Светите Константин-Кирил и Методиј Солунски, Монографско истражување, ИМЛ (2009-2011)

 

Меѓународни проекти:

 • Duchovne, Intelectualne a politicke pretpoclady cirilometodskej misie a specificke aspecty jej posobenia na Vel'kej Morave, Универзитет "Константин Филозоф" – Нитра (2008-2009)
 • Gender Images in Macedonian and Albanian culture and social life (Родовите претстави во македонската и албанската култура и во општественото живеење), УНЕСКО-ИМЛ (2007 - 2008)
 • СЛОВО - Toward the Building of digital Library of South Slavic Manuscripts, Институт за литература при БАН, Институт за македонска литература, Скопје, Институт за славистика при Австриската академија на науките, Институт за балканистика при САНУ и Словенската академија на науките, Љубљана (2008)
 • Традиција и континуитет во македонско-хрватските врски (Институт за македонска литература при УКИМ и Филозофски факултет при Универзитетот во Риека)
 • Родовите претстави во литературата и културата на Балканот (Институт за македонска литература при УКИМ и Филолошки факултет при Југозападниот Универзитет "Неофит Рилски" во Благоевград)

 

 Главен истражувач:

 • Кирило-Методиевскиот превод на Библијата
 • Христијанската традиција во македонско-словачките духовни и културни врски
 • Кодови на препознавање во македонско-хрватската интеркултурна комуникација

 

Студиски престои:

Остварила студиски престои во библиотечниот фонд на Pontificium Institutum Orientale во Рим, во ракописните збирки во Белград (Србија), Софија (Р Бугарија)

 

Учество на научни собири: 

Учествувала на голем број меѓународни научни конференции и собири: Колумбос, (Охајо), Салт Лејк Сити, (Јута), Ливов (Украина), Рим, Милано (Италија), Љубљана (Словенија), Нитра (Словачка), Позњан (Полска), Софија (Бугарија), Белград (Србија), Ријека, Осиек (Хрватска), Парис (Франција)

 

Монографии:

 • Скрипторски центри во средновековна Македонија (9-18 век), Скопје: Менора, 1997 (коавтор со Ѓорги Поп-Атанасов и Илија Велев);
 • Свети Јоаким Осоговски, Скопје: Институт за македонска литератира, 1997
 • Средновековни жанри во старата македонска литература, Скопје: Институт за македонска литература и Култура, 2000 (коавтор со Вера Стојчевска-Антиќ и Добрила Миловска)
 • Македонската книжевност во XV век, Скопје: Институт за македонска литература, 2001
 • Оригиналните книжевни состави во македонскиот XV век, Скопје: Институт за македонска литература, 2002
 • Творци на македонската литература (9-18 век), Скопје: Институт за македонска литература, 2004 (коавтор со Ѓорги Поп Атанасов и Илија Велев)
 • Кирилометодиевски книжевни проекции, Скопје: Институт за македонска литература, 2007
 • Le roman du Livre secret, Paris: Le Temps de Cerisies, 2011. (коавтор со Јордан Плевнеш)

 

Објавени трудови во периодиката:

 • Автор е на над 150 статии, рецензии и осврти, објавени во списанија и во дневниот печат во земјата и странство.

Членства во научни и други професионални асоцијации

 • Член на граѓанската асоцијација – Мултимедијален центар Карпино
 • Член на друштвото на писателите на Македонија

Општествени и професионални должности

 • В. д. директор на Институтот за македонска литература (2012-
 • Член на Сенатот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" (2012-
 • Член на Семинарот за македонски јазик, литература и култура (2012-
 • Претседател на Советот на Институтот (2004 –2012)
 • Главен и одговорен уредник на списанието за литературна наука "Спектар" 45-46/2005
 • Член на Редакциите на "Кирилометодиевистика", "Корени", "Konstantinove listy"
 • Член на Одбори и комисии за награди и прослави на јубилеи од областа на книжевната наука