Menu

Д-р Гоце Смилевски

Гоце СмилевскиИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен соработник
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска литература, балкански литератури.
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Егзилот и уметноста на преместувањето во опусите на Дубравка Угрешиќ и Горан Стефановски, 2013
Последипломски студии: Central European University – Budapest. MA Thesis “Abjection, melancholia and the representation of the body in the novels of Milan Kundera”, 2002. Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, „Телото во романите на Милан Кундера“, 2006.
Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Општа и компаративна книжевност, 1999 год.
Научноистражувачки проекти:
Интеркултурна историја на македонската литература (ИМЛ, 2009-2011) 
 
Студиски престои:
Прага, 1995-1997; Виена, 2006; Њујорк, 2006, 2007; Амстердам, 2008.

Монографии: 
“A Playwright in the Tower of Babel”. In: Shoreless Bridges, South East European Writing in Diaspora. Editor: Elka Agoston. Rodopi: New York, 2010.
 
Објавени трудови во периодиката:
Автор е на бројни научни осврти, стручни рецензии и есеи објавени во периодиката во земјата и странство. 
 
Членства во научни и други професионални асоцијации 
Член на ПЕН Центарот и на Друштвото за компаративна книжевност.
 
Награди
European Union Prize for Literature for the novel Sigmund Freud’s Sister, 2010.
Central European Initiative Award, 2006. 
Austrian PEN Center and Macedonian PEN Center Award for the play “Three Short Dancing Steps over the Border”, 2005.
Роман на годината (за „Разговор со Спиноза“), 2003.