Menu

Д-р Мишел Павловски

Интернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен советник
Потесна област на научноистражувачки интерес: теорија на драмата и театарот, историја на македонската драматика и театарот, теорија и историја на македонската литература во XX век
Докторска дисертација: Факултет за драмски уметности - Скопје, 4 февруари, 2003 Митопоетските елементи во современата македонска драматика 
 

Последипломски студии: Руска академија за театарска уметност (ГИТИС) - Москва јуни 1999 Биомеханичкиот систем во режијата на В. Е. Мејерхољд
Високо образование: Државен институт за театарска уметност (ГИТИС) - Москва
Група театрологија 1990
Интердисциплинарни студии по новинарство - Скопје, 1991
Научноистражувачки проекти:
Учество:

  • Современиот македонски роман
  • Македонски книжевен лексикон

Главен истражувач:

  • Литературна дата база

Студиски престои:
Студиски престој во САД -1998 година
Учество на научни собири:
Бил учесник на повеќе научни собири од меѓународен карактер, одржани во земјата, како и во Русија, Полска, Германија, Унгарија, Бугарија, Србија, Турција.
Монографии:

  • Чиста игра - биомеханиката во режисерскиот систем на В. Е. Мејерхољд (1998)
  • Театарот на македонска почва (коавтор) (2003)
  • Театарот и митот - митопоетските елементи во современата македонска драматургија (2004)

Научни и стручни трудови во периодиката:
Објавил околу 200 прилози од потесната специјалност во периодиката и дневниот печат.
Членства во научни и други професионални асоцијации
IBS - International Brecht Socyety
STR - The Society for Theatre Research
Друштво за компаративна книжевност на Македонија
Награди:
Награда Мито Хаџивасилев - Јасмин за публицистика (1999)
Награда Гоце Делчев (колективна) (2003)