Menu

М-р Дарин Ангеловски

Дарин АнгеловскиИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: асистент-истражувач
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонско-балкански книжевно-историски врски, класична филологија, културологија 
Постдипломски студии: Институт за македонска литература при УКИМ во Скопје, културолошки студии (во книжевноста)
Тема: Идентитетите во транзициските процеси (врз примери од македонската и од бугарската литература)
Високо образование: Институт за класични студии, Филозофски факултет при УКИМ во Скопје
Учество во научноистражувачки проекти:
Интеркултурна историја на македонска литература – аспекти и толкувања 
Меѓународен проект: Филолошки студии
Објавени трудови во периодиката: Објавил околу 15-тина труда во периодиката.
Членства во научни и други професионални асоцијации:
Здружение на клaсични филолози на Македонија
ДККМ (Друштво за компаративна книжевност на Македонија)