Menu

д-р Славчо Ковилоски

Slavco Koviloski.fotoИнтернет адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Научно звање: научен соработник
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска книжевност во XIX век, историја на македонската книжевност, женското прашање во XIX век, културологија, субкултура
Докторска дисертација: Институт за македонска литература, Скопје, Македонското женско писмо во XIX век, 2017.
Постдипломски студии:
Институт за македонска литература при УКИМ во Скопје, културолошки студии (во книжевноста), Патописот во македонскиот XIX век, 2010.
Високо образование:
Филозофски факултет при УКИМ во Скопје, група историја

Учество во научноистражувачки проекти 
•    Интеркултурна историја на македонскиот народ (одредници за XIX век) – ИМЛ
•    Прилепчани XIX век – Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп
•    Жанровските и естетските литературни вредности на македонскиот 19 век, ИМЛ, Скопје
•    Христијанската традиција во македонско-словачките духовни и културни врски, ИМЛ, Скопје
•    Кодови на препознавање во македонско-хрватската интеркултурна комуникација, ИМЛ во соработка со Филозофскиот факултет при Универзитетот во Риека
•    70 години од смртта на Борка Талески и Лазо Филиповски, ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“, Прилеп
•    Македонски искушенија, Министерство за култура на Република Македонија и издавачка куќа Магор, Скопје

Учества на научни собири
•    Меѓународна научна конференција Македонско-хрватски и Хрватско-македонски книжевни, културни и јазични врски (2011, 2013 и 2017 година)
•    70 години од убиството на Борка Талески и Лазо Филиповски, Прилеп (2012)
•    Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски, I и II (2013 и 2015 година)
•    Popular Culture: Reading From Below/ Популарна култура: поглед одоздола, ИМЛ, Скопје (2014)
•    За љубовта, Здружение за компаративна книжевност и Здружение на класични филолози, Скопје (2014)
•    За Душата, Здружение за компаративна книжевност на Македонија (ЗККМ), Здружение на класични филолози „Антика“ и Филозофско друштво на Македонија, Филозофски факултет при УКИМ, Скопје (2016)
•    Критика и молк, научна конференција, ИМЛ, во МАНУ (2016)
•    Философијата и мирот, Скопје, Филозофски факултет, (2017)

Монографии
•    „Милош С. Милоевиќ и српските претензии кон Македонија во XIX век“ (2009), Макавеј, Скопје, 124 стр.
•    „Патописот во македонскиот XIX век“ (2010), Современост, Скопје, 217 стр.
•    „Деспот С. Баџовиќ, непознати страници за еден Македонец“ (2010), Современост, Скопје, 106 стр.
•    „Прилепчани XIX век, енциклопедиски именик“ (2010), Градска библиотека „Борка Талески-Прилеп,  „Современост“, 126 стр.
•    „Македонија - кратка енциклопедија револуционери“ (2011), Градска библиотека „Борка Талекси“, Прилеп, 306 стр.
•    „Почетоците на македонскиот патопис“ (2011), Академски печат, Скопје, 97 стр.
•    „Македонија и Балканските војни“ (2012), Современост и Урбан Институт - Скопје, 194 стр.
•    „Џебна енциклопедија на македонски револуционери“ (2012), Современост и Урбан Институт, 304 стр.
•    „Културната преродба во Прилеп во XIX век“ (2015), Институт за македонска литература, Скопје, 200 стр.
•    „Прилеп и Прилепско во XIX век“ (културно-историски процеси“ (2017), Современост, Скопје, 528 стр.

Објавени трудови во периодиката: над 100 студии, рецензии и есеи.

Членства во научни и други професионални асоцијации
•    Хрватско книжевно друштво, Риека
•    Здружение на историчарите на Република Македонија, Скопје
•    Друштво за наука и уметност, Прилеп

Општествени и професионални должности
•    уредник во издавачката дејност на Матицата на иселениците на Македонија (2009)
•    уредник на годишникот „Велес“ (2009-2012)
•    уредник на е-списанието „НИЕ“ (2012-2013)
•    член на Oрганизацискиот одбор при Институтот за македонска литература во Скопје за I. меѓународен научен собир „Словачко-македонски книжевни, културни и јазични врски“, Нитра,  Универзитет „Константин Филозоф“ (2013) и за II. меѓународен научен собир „Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски“, Скопје, МАНУ (2015).
•    главен и одговорен уредник на списанието „Современост“ (2013-2017)
•    уредник на II македонско-слoвачки зборник на научни трудови, ИМЛ, Скопје (2016)
•    уредник во издавачката дејност за историски публикации на издавачката куќа „Магор“ (2017)
•    секретар на редакцијата на списанието „Спектар“ (2014-тековно)
•    уредник во списанието „Riječi“, од Брчко, Босна и Херцеговина (2017-тековно)

Добитник е на повеќе признанија, меѓу кои наградите за наука „3 Ноември“ на град Прилеп и „Големата Мајка“ на Општина Гази Баба.