Menu

Стручна и административна служба

New FAN2012040Стручната и административната служба на Институтот врши нормативно-правни, финансиско-сметководствени и други стручни и административни работи за остварување на дејностите на Институтот.

д-р Сарита Трајанова

Sarita Trajanova Секретар
д-р Сарита Трајанова
тел. +389 2 3220-309 лок. 12
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Докторска дисертација: Институт за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, културолошки студии, 2018
Тема:
Менаџментот на знаење во институциите од областа на културата
Постдипломски студии:
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, менаџмент на човечки ресурси, 2010
Тема: Влијанието на визионирањето врз остварувањата на научните институти
Високо образование: Правен факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ во Скопје, правосудна насока, 1997

Билјана Јоновска

Библиотекар, референт за студии

Билјана Јоновска
тел. +389 2 3220-309 лок. 21
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.