Menu

м-р Сарита Трајанова

Sarita Trajanova Секретар
м-р Сарита Трајанова
тел. +389 2 3220-309 лок. 12
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Постдипломски студии: Институт за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, менаџмент на човечки ресурси, 2010
Тема: Влијанието на визионирањето врз остварувањата на научните институти
Високо образование: Правен факултет "Јустинијан Први" при УКИМ во Скопје, правосудна насока, 1997


Објавени трудови:

  • Визионирањето и научните институти, Институт за македонска литература, Скопје, 2012, 200 стр.
  • Научната соработка меѓу Македонија и Хрватска во подрачјето на хуманистичките науки во Зборник од III-тиот меѓународeн научен собирHrvatsko-makedonske knjizevne, jezicne i kulturne veze, Филозофски факултет, Риека, 2011;
  • Националните научни институти во функција на културниот идентитет, Спектар бр. 58/2011, Институт за македонска литература, Скопје, стр. 669-675
  • Менаџментот на знаење – основа за конкурентска предност на современата организација во Предизвиците на науката во економија базирана на знаење – состојби и перспективи, Зборник на трудови од научната конференција одржана по повод 60 годишнината од постоењето на Економскиот институт - Скопје, Економски институт, Скопје, 2013, стр. 283-294, http://www.ek-inst.ukim.edu.mk/images/docs/Zbornik-na-trudovi-od-naucna-konferencija.pdf

Објавила повеќе прилози за активностите на Институтот за македонска литература во Универзитетскиот весник на УКИМ.

Членства во научни и други професионални асоцијации
Здружение на правници на Република Македонија

Професионални должности
Член на организациони одбори за одбележување на  значајни настани во организација на Институтот и член на уредувачките одбори при објавување на зборниците од одржаните научни собири.