Menu

Завршени проекти

Пребарување
КНИЖЕВНИ ПРОСТОРИ – „НАШЕТО“ И „ТУЃОТО“ ВО СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА
МАКЕДОНСКИ КНИЖЕВЕН ЛЕКСИКОН
НАЦИОНАЛНИТЕ РЕФЛЕКСИИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ТВОРЕЧКИ ПРОЈАВИ НА МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ ВО 19 ВЕК
СВЕТА ГОРА И МАКЕДОНСКОТО КНИЖЕВНО НАСЛЕДСТВО
СРОДНОСТИ МЕЃУ СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИТЕ БАЛКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ
СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ РОМАН
МАКЕДОНСКО ФОЛКЛОРНО НАСЛЕДСТВО
КИРИЛОМЕТОДИЕВСКИОТ ПРЕВОД НА БИБЛИЈАТА
МАКЕДОНСКАТА СОВРЕМЕНА ПРОЗА ВО БАЛКАНСКИ КОНТЕКСТ
ВИЗАНТИСКО-МАКЕДОНСКИ КНИЖЕВНИ ВРСКИ
ИМАГОЛОГИЈА - СЛИКАТА ЗА ДРУГИОТ ВО СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА
ПРОГОНОТ ВО МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА
КОНТИНУИТЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРНО-ЛИТЕРАТАУРНА ТРАДИЦИЈА ВО 19 ВЕК
ДРАМСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР
ТВОРЦИ ВО МАКЕДОНСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА КНИЖЕВНОСТ (IX-XVIII ВЕК)
ФЕНОМЕНОТ ЉУБОВ И НЕГОВИТЕ КРЕАТИВНИ ИМПЛИКАЦИИ ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ НА XX ВЕК
МИТОТ И РИТУАЛОТ ВО МАКЕДОНСКОТО НАРОДНО ТВОРЕШТВО
КРИТИЧКИТЕ МОДЕЛИ ВО МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ВО СВЕТЛИНАТА НА СВЕТСКАТА КНИЖЕВНО-ТЕОРЕТСКА МИСЛА
ПРОЦЕСИ И ДЕЛА НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА НА 20 ВЕК
СРЕДНОВЕКОВНИ ЖАНРОВИ ВО СТАРАТА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА