Menu

ФЕНОМЕНОТ ЉУБОВ И НЕГОВИТЕ КРЕАТИВНИ ИМПЛИКАЦИИ ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ НА XX ВЕК

Период на реализација: 01.07.1997 - 30.06.2000
Главен истражувач: д-р Александар Прокопиев
Соработници: м-р Јасмина Мојсиева-Гушева, Африм Реџепи и надворешните соработници: д-р Елизабета Шелева, д-р Јасна Котеска, Емилија Мајсторова (Р. Македонија), д-р Борислав Павловски (Хрватска), д-р Амелија Личева и д-р Јордан Ефтимов (Р. Бугарија) и Александар Јерков (СР Југославија) 

Работата на овој проект резултираше со оддржување на Научна работилница на Молика 1998 година и појавата на две монографии Феноменот Љубов во балканските литератури и култури (1998) и Реторика на Љубовта (2001), во издание на Институтот за македонска литература.