Menu

Родови претстави во современата култура и медиуми

Предметен професор: д-р Ана Мартиноска

Цели на предметот:
Да се усвојат основите на родовите теории и да се стекнат сознанија за родовите претстави и стереотипи во современата култура и медиуми.

Содржина на предметот

  • Вовед во родовите теории (брановите и ориентациите на феминизмот)
  • Актуелните родови теории и теориски примени (родот и политиката, економијата, идеологијата, сексуалноста, инвалидноста, мултикултурализмот итн.)
  • Родови претстави во современата култура (јазик, книжевност, уметност)
  • Родови претстави во медиумите (филм, ТВ серии, вести, весници и магазини)

Основна литература
Milojevic, I. Markov, S. (Ur.) 2011. Uvod u rodne teorije, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Centar za rodne studije.
Butler, J. 1993, 1999.Subjects of Sex/Gender/Desire, во: The Cultural Studies Reader (Edited by Simon During), London and New York, Routledge
Radway, J. 1994, 2006. Reading Reading the Romance, vo Cultural Theory and Popular Culture – A Reader (Edited and introduced by John Storey), England, Pearson Education Limited

Дополнителна литература
Bamburac, M., Nirman, J. Tarik and Isanovic, A. (Ur.). 2006. Stereotyping: Representation of Women in Print Media in South East Europe, Sarajevo, Medija centar
Ang, I. 1994, 2006. Dallas and the Ideology of Mass Culture, vo Cultural Theory and Popular Culture – A Reader (Edited and introduced by John Storey), England, Pearson Education Limited.
F. Rakow, L. 1994, 2006. Feminist Approaches to Popular Culture, vo Cultural Theory and Popular Culture – A Reader (Edited and introduced by John Storey), England, Pearson Education Limited.
Бадаревски, Б. 2008. Кодот на родовите улоги во медиумските текстови: моќниот маж и сексуализираната жена во регионалниот медиумски контекст, во Низ перспективата на жената, Скопје, Мултимедиа