Menu

Одбранети докторски дисертации

1.    Валентина Поцеска: Современите филозофии на конзервација на културното наследство и нивното влијание во Македонија (27.8.2014)
       Mентор: проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева

2.    Тихомир Стојановски: Од обред до театар – процес на премин од религија и народна култура до современа уметност и театар (14.11.2014)
       Mентор: проф. д-р Александар Прокопиев

3.    Ана Младеновска-Георгиева: Владимир и Косара во книжевноста и во народната традиција (20.2.2017)
       Mентор: проф. д-р Илија Велев

4.    Александра Ристовска: Рецепцијата на визуелната уметност низ политичкиот дискурс (15.3.2017)
       Mентор: проф. д-р Александар Прокопиев

5.    Радомир Поповски: Улогата и влијанијата на дадаистичките културни и уметнички премостувања во Модерната и нивното натамошно значење (10.4.2017)
      Mентор: проф. д-р Александар Прокопиев

6.    Славчо Ковилоски: Македонското женско писмо во XIX век (10.5.2017)
       Mентор: проф. д-р Валентина Миронска-Христовска

7.    Биљана Рајчинова-Николова: Концептите на поимот идентитет во македонските печатени медиуми (3.7.2017)
       Mентор: проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева

8.    Стојче Тоциновски: Скулптурата во урбаниот простор врз примерот на Скопје (6.7.2017)
       Mентор: проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева

9.    Сарита Трајанова: Менаџментот на знаење во институциите од областа на културата (12.7.2018)
       Mентор: проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева Коментор: проф. д-р Цветко Смилевски

10.    Маријана Клеменчич: Феминистичкото и постколонијално преиспишување на канонски наративи како форма на културен активизам (13.9.2018)
        Mентор: проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер

11.    Дарин Ангеловски: Рецепцијата на античката литература во македонската културна средина (6.12.2018)
        Mентор: проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева

12.    Наџи Селими: Културните фактори во процесот на учење јазик – истражување спроведено кај децата со македонско потекло во Швајцарија (28.1.2019)
        Mентор: проф. д-р Наташа Аврамовска

13.    Александра Кузман: Чалгиската музика како израз на македонската граѓанска култура и идентитет (4.3.2019)
        Mентор: проф. д-р Александар Прокопиев

14.    Глориа Фоссен: Постмодерната феминистичка танц-култура: телесноста во танцот (24.4.2019)
        Mентор: проф. д-р Ана Мартиноска

15.    Златко Поповски: Мартин Хајдегер и неговите антимодернистички пре-одредувања во уметноста и предзначувања на уметноста како излез од технонихилизмот (10.7.2019)
        Mентор: проф. д-р Александар Прокопиев

16.    Соња Јаќовска-Самарџиева: Магичниот реализам во македонскиот долгометражен игран филм (26.9.2019)
         Mентор: проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева

17.    Ивана Дрогрешка: Влијанието на културната дипломатија врз светската безбедност на глобално ниво (4.10.2019)
         Mентор: проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева

 

6418c8a0-860d-44c9-b43d-5e45c9e46c84

 

Diplomi3827-1