Menu

Македонска книжевност: Листа на предмети

 

Изборен блок предмети

ПРЕДМЕТ

Реализатори

ЕКТС

Македонско народно книжевно творештво

Проф. д-р Марко Китевски

8

Фолклорот и современата литература

Доц. д-р Ана Мартиноска

8

Византиско-македонски книжевни врски

Проф. д-р Илија Велев 

8

Средновековни книжевни жанрови 

Проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ

8

Македонскиот литературен 19 век

Проф. д-р Валентина Миронска-Христовска

8

Македонската драма - процеси, појави и поетики

Проф. д-р Мишел Павловски

8

Историското во македонската романсиерска продукција

Проф. д-р Лорета Георгиевска – Јаковлева

8

Раскажувачите од петтиот круг 

Проф. д-р Александар Прокопиев

8

Книжевен лудизам

Проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер

8

Техниките на читањето на субјектот во македонската книжевност

Проф. д-р Африм Реџепи

8

Интеркултурни автори, појави и процеси во македонската литература

Проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева

8

Македонското женско писмо

Проф. д-р Наташа Аврамовска

8