Menu

Одбранети магистерски трудови

 1. Владо Цветановски: „Фолклорните и етнолошките елементи во романот Крпен живот од Стале Попов“
 2. Тихомир Стојановски: „Театарот како елитна и масовна култура“ 
 3. Валентина Поцеска: „Културната политика на Република Македонија за заштита на недвижното културно наследство (1991-2009)“ 
 4. Славчо Ковилоски: „Патописот во македонскиот век “ 
 5. Мими Таневска-Србиновска: „Средбата актер – гледач во интеркултурниот театар на Гротовски“ 
 6. Златко Славенски: „Контактот на театарот со сајбер културата и со современата технологија “ 
 7. Зоја Бузалковска: „Редефинирањето на границите на културата во практиката на Cirque du Soleil“ 
 8. Александра Велева: „Интеркултурната комуникација изразена во масовната култура“ 
 9. Христо Петрески: „Хаику поезијата – меѓу елитното и масовното“  
 10. Лутеција Боцева: „Обичаите и верувањата во село Раотинце - Тетовско во и век“ 
 11. Крсто Скубев: „Од Моцарт до мобилни телефони“ 
 12. Атила Клинче: „Сликата на Ориентот во делата на Орхан Памук“ 
 13. Трајче Кацаров: „Двонасочната релација театар – публика преку репертоарот на Народен театар - Штип“ 
 14. Мери Батакоја: „Културолошките процеси во третирањето на јавниот простор во Скопје по 1991 година“ 
 15. Валентино Скендеровски: „Улогата на интернет културата врз создавањето на современото општество“
 16. Билјана Дураковска-Величковска: „Моделите на женскост во македонската драма“
 17. Васил Ѓоргиев: „Културно – историските пројави и процеси во Струмица и Струмичко (XI и век)“
 18. Аница Глигорова-Милева: „Книжевното творештво за деца во македонската културна преродба“
 19. Миле Петковски: „Македонските обичаи во периодот на некрстените денови“
 20. Игор Тасевски: „Преданија за Прилеп и Прилепско“ (со посебен осврт на преданијата од Марко Цепенков)“
 21. Ана Глигорова: „Идентитетите на подвижните слики“
 22. Лира Грабулоска: „Модата како културен феномен“
 23. Дафинка Балабанова-Алексова: „Возобновување на традиционалните занаети во функција на заштитата на нематеријалното културно наследство“
 24. Љубе Цветановски: „Народната култура во документарниот филм
 25.  Марта Маркоска: „Расправа за Зен будизмот (Религиско-филозофски трансцеденции во Источната и Западната мисла“
 26. Весна Дамчевска: „Сликата на жената уметник во биографскиот филм“
 27. Гордана Куновска-Ангеловска: „Свадбата како ритуал на премин во народната култура на Мијаците“
 28. Јасмина Кантарџиева: „Актерот и Тадеуш Кантор“
 29. Златко Поповски: „Творечко-естетските рефлексии на Фридрих Ниче во европскиот културен контекст“
 30. Драган Георгиевски: „Народната култура во Кратовскиот регион“
 31. Вангелија Велева: „Жената и каменот“
 32. Нина Стефанова: „Аспектите на родот во драмскиот дискурс на Харолд Пинтер“
 33. Владо Ефтимов: „Културен идентитет - интермедијално раслојување“
 34. Златко Танасковски: „Иконите како културно наследство и нивната заштита по македонските цркви и манастири“
 35. Катерина Сотирова: „Италијанската литература на миграциите: Гезим Хајдари и Божидар Станишиќ - мост меѓу Италија и Балканот“
 36. Лилјана Плевнеш: „Култот на Св. Јован Крстител во духовната и народната традиција во Македонија“
 37. Анита Ѓорѓиеска: „Културното и етнолошкото наследство во Куманово и Кумановско“
 38. Билјана Димитрова: „Старите чаршии мост меѓу традиционалното и современото“
 39. Јелисавета Танасковска: „Културата и електронските медиуми“
 40. Елена Јаневска: „Фолклорните и етнографските елементи во битовите драми на Васил Иљоски, Антон Панов и Ристо Крле“
 41. Каролина Накова: „Фолклорните и етнографските елементи во творештвото на Петре М. Андреевски“
 42. Николина Јосевска: „Производството на културните потреби и вредности низ примерите на огласувањето и рекламирањето“
 43. Антоанета Штефанчич: „Уметничкото дело во контекст на културната глобализација“
 44. Здравко Стојкоски: „Ново поимање на историјата, нејзиното место и улога во современите културни и општествени околности“
 45. Дарин Ангеловски: „Идентитетите во транзициските процеси (врз примери од македонската и од бугарската проза)“
 46. Томислав Каранфиловски: „Медитеранските елементи во современата македонска поезија и популарна култура“  
 47. Гоце Ристовски: „Застапеноста и третманот на поетското творештво од постколонијалните земји на Струшките вечери на поезијата“  
 48. Наташа Василевска-Трајчевска: „Празнувањето на Проштени поклади (Прочка) во Струмица и Струмичко“ 
 49. Соња Здравковска-Андоновиќ: „Литературното знаење низ примерот на драмските текстови Македонска крвава свадба од Војдан Чернодрински и Балканот не е мртов од Дејан Дуковски“ 
 50. Радмила Бошкова-Сотировски: „Контексти на документарна фотографија и фоторепортерство“ 
 51. Радомир Поповски: „Улогата на надреализмот во европскиот културен контекст“
 52. Андриана Драговиќ: „Урбани културни идентитети: Барселона, Скопје, Истанбул“
 53. Наташа Пешевска: „Култот на Св. Димитрија Солунски во духовната и културната традиција на Балканот“
 54. Фросина Пармакоска: „Варијации на магичниот реализам во светскиот и македонскиот роман“
 55. Верица Митровска: „Форми од народната култура за едукација во предучилишните установи“ 
 56. Даниела Станковска-Плачковска: „Филмски менаџмент: теорија, искуства, македонски состојби“
 57. Марјан Костовски: „Погребни ритуали и обичаи од праисторијата до рановизантискиот период во Република Македонија“
 58. Биљана Рајчинова-Николова: „Егзодусот, егејското прашање и другоста“
 59. Наташа Илиевска-Таневски: „Влијанието на медиумите во конструирање на идентитетот“ 
 60. Глориа Фоссен: „Феминизмот во глобалната танц култура“
 61. Бојан Симовски: „Трансформацијата на поединецот и општеството преку уметничките практики на Јозеф Бојс“
 62. Катерина Паскали: „Етно-парковите како форма на заштита, презентација и популаризација на културното наследство“
 63. Сандра Титизова: „Театарската критика на програмите на Македонската телевизија“
 64. Николинка Нолевска: „Културолошки интерпретации на метафората вампиризам низ дискурсот на современата балканска книжевност“ 
 65. Кети Петкоска: „Слободно време: граѓанскиот наспрема концептот во ерата на медиумската експанзија“
 66. Виолета Трајковска-Муратовска: „Превенции за безбедност и заштита на културното наследство од археолошките локалитети во Скопје и Скопско“
 67. Марија Христова: „Книжевните списанија во рамки на македонската независна културна сцена“
 68. Владко Миладинов: „Платно и мурал: елитна и масовна рецепција на ликовното дело (Петар Лубарда и Петар Мазев)“
 69. Елена Стефановска: „Културните програми на МРТВ и идентитетот“
 70. Тони Јакимовски: „Дипломатијата во функција на афирмација на културата и културното наследство“
 71. Наташа Сарафова: „Идентитетот на жената во книжевноста за деца (врз примери од светската книжевност)“
 72. Илија Прокопиев: „Компаративно истражување во визуелната историја на медицинската илустрација (реконструкција на античките медицински цртежи)“
 73. Милош Андоновски: „Влијанието на културните и психолошките процеси во актерската креација на ликот“
 74. Доне Донев: „Оризарството во народната култура во Кочани и Кочанско“
 75. Симона Ковалаковски: „Меѓународните институции како афирматори на културата и на културното наследство“
 76. Драгица Панова: „Самовилите во македонската народна култура“
 77. Наташа Ќосовиќ-Томовска: „Света Богородица во македонската духовна и културна традиција“
 78. Мартина Николовска-Крстевска: „Оформување на идентитетот на младите луѓе во интернет просторот“
 79. Магдалена Марковска: „Преводот како вид на интеркултурна комуникација“
 80. Гена Теодосиевска: „Медиумот телевизија и антиципацијата на видео уметноста“
 81. Лара Прокопиева: „Патописот помеѓу субјективното доживување и историскиот документ“
 82. Маријана Јанческа: „Синдром на обезгласеност“
 83. Милчо Велјаноски: „Обичајното право во записите на Кузман Шапкарев“
 84. Наталија Георгиевска: „Културата како фактор во креирање на безбедносната политика и стратегија“
 85. Снежана Нацева: „Книжевната дејност на Васарион Дебарски во XVI век“
 86. Елизабета Арсоска: „Празнувањето на Водици во Битуше како дел од народната култура во Западна Македонија“
 87. Гордана Страшевска: „Светителските култови и народната традиција поврзани со манастирот Свети Јован Бигорски“
 88. Лилјана Велковска-Дамовска: „Културната политика на Република Македонија имплементирана во Годишните програми за остварување на националниот интерес во културата (2000 – 2010)“
 89. Андријана Јосифоска-Петровска: „Културно-духовната димензија на сакралните христијански градби во Тетово и Тетовско“
 90. Славица Петровска: „Охридскиот духовен и културен центар меѓу богословието и естетиката (XI – XII век)“
 91. Маја Ивановска: „Културолошки аспекти на драмскиот опус на Венко Андоновски“
 92. Владимир Јовановски: „Бушидо, будо и зен, јадрото на јапонската култура и нејзиното влијание во современиот свет“
 93. Билјана Јоновска: „Митските претстави и родовите стереотипи (митот за Лилит)“
 94. Силвана Шиповиќ: „Традиционалните и современите форми на културното живеење во Куманово“
 95. Андриана Јелиќ: „Презентација и популаризација на културата и уметноста во музејските институции (според примерот на НУ Спомен куќа на Мајка Тереза)“
 96. Виолета Шамбар: „Родовите во неолитот во македонската археологија“
 97. Јасмина Василева: „Протест и перформанс – поврзаноста нa политичките протести со перформативните дејствија“
 98. Ирина  Јаневска: „Реалното шоу како културен производ“
 99. Марина Цветаноска: „Културолошките импликации во творештвото и активизмот на Елиф Шафак“
 100. Кристина  Божурска: „Уметничка социјална практика“
 101. Дејан  Стефановски: „Заштита од злоупотребите на социјалната мрежа Фејсбук“
 102. Ведран Искра: „Културниот идентитет на Хрватите во Македонија (со акцент на религиските практики)“
 103. Лела Петрова: „Развој на музејската дејност во Кратово“
 104. Наташа Данчевска: „Поетскиот јазик меѓу традицијата и иновацијата во поетското писмо Света песна од Анте Поповски“
 105. Каролина Петковска: „Фолклорните фестивали во Република Македонија како културен феномен“
 106. Ружица Аџикотарева: „Одразот на христијанската религија врз современото етичко и културно живеење во Република Македонија“
 107. Сања Синадиноска: „Семејните обичаи и песни од Порече“
 108. Антонио Геговски: „Фрескосликарската традиција како инспирација во македонското современо сликарство“
 109. Аника Илијевска-Ѓорѓиева: „Свети места и сакрални објекти во Кочани и кочанско“
 110. Јасна Андреевска: Белетристичките текстови во средновековната македонска литература
 111. Сунчица  Трифуновска: Преводот и преводно-компилаторската творечка постапка во македонската книжевноисториска традиција (IX – XVIII век)
 112. Жарко Иванов: Помеѓу реалноста и фикцијата – поетиката во сценаријата на Чарли Кауфман
 113. Томислав Алексов: Гледната точка и нејзиното влијание врз финансиската конструкција на играниот филм
 114. Елизабета Талеска: Социјалните мрежи и културата на младите
 115. Влатко Деловски: Културолошки параметри во првата канонизација на светители за Македонската православна црква – Охридска архиепископија
 116. Александра Младеновска: Графитите како глобален феномен на комуникација
 117. Александра Симова: Влијанието на креативните и културните индустрии како фактор за економски раст
 118. Љупка Стојменова: Обредните песни во Малешевијата
 119. Јасмина Јанчевска: Кирилометодиевистиката во образовниот систем на Република Македонија
 120. Габриела Милошевска: Растенијата во македонската народна култура
 121. Нада Андоновска: Нематеријалното културно наследство и неговиот третман во меѓународни рамки и во Република Македонија
 122. Иван Блажевски: Пролетните празници во западна Македонија
 123. Тања Ристова: Свадбени обичаи во с. Дедино, Радовишко во минатото и денес