Menu

Еколошка култура, екокритика

Предметни професори: проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева, проф. д-р Наташа Аврамовска

Цели на предметот 

Запознавање со поимот еко-етика; еколошко разбирање на светот кое ни отвора нови видици во етичката анализа на хуманото однесување преку ускладувањето со природата; развивање на нова културолошка парадигма на човековата егзистенција; премин од доминантниот индустриски модел на живеење кон едно алтернативно однесување и творење кое инспирацијата ја црпи од природата, самоодржливоста и економијата базирана врз ресурси; поим за еко-критика, поим, преглед и развој на еко-критиката како дисциплина во проучувањето на литературата и културата, вовед во еко критичката теорија

Содржина на предметот 

Промена на вредносниот систем

Одржлив развој

Чисти и обновливи извори на енергија

Нехуманоста на монетарниот систем

Паметни системи и машинска интелигенција

Едукацијата како животен стил

Еко-критика (поим и преглед на развојот на дисциплината во литературата)

Еко-феминизам 

Еко критика – критичка теорија

Основна литература

Joseph R. (2006) De Jardin Environmental ethics Wadsworth, A Thomson Learning Company 

Alan Bibi, En-Marija Brenan (2008) Osnove ekologije, Clio, Beograd 

Cheryll Glotfelty and Harold Fromm (1996) The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, The University of Georgia Press, Athens and London

Vandana Shiva (2006) Biopiratstvo. Krađa prirode i znanja, Daff, Zagreb

Дополнителна литература 

Јасмина Мојсиева-Гушева (2017) Екологијата како книжевна тема (македонско-хрватски паралели), Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze 5, Rijeka 

Jacque Fresco (2003) Self – erecting Structures, Venus, Florida 

Mојсиева-Гушева, Јасмина (2017) Еколошките теми на маргините на македонската литература, XLIV меѓунарона научна конференцијa, Охрид 

Donna Haraway (1991) „A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century“

Bergthaller Hannes et al. (2014) Ecocriticism, Environmental History, and the Environmental Humanities, vol. 5, pp. 261-276

Melanie Laurent, Cyril Dion (2015) Tomorrow (film), Produced by Movie Movie