Menu

Уплатници

Информации за уплатни сметки

Сите уплати студентите ги вршат во банка или пошта на жиро сметка:

1600115059  787  16  Институт за македонска литература - Скопје

Уплатите се вршат на налог за јавни приходи образец ПП 50 (прилог уплатница). 

Приходна шифраПрограмаЦел на дознака
725939 72 за школарина
I/II рата за I/II семестар
725939 72 за полагање испит/и
725939 72 за диплома и уверение

 Со стапувањето во сила на измените на Законот за административните такси, таксените марки се повлекуваат од употреба и административните такси се плаќаат на соодветна уплатна сметка (прилог уплатница).

uplatnici Small