Menu

Виртуелна култура

Предметен професор: д-р Мишел Павловски

Цели на предметот
Студентите да ги добијат основните познавања за  виртуелната култура, да се оспособат за препознавање на процесите во  виртуелната култура и за нивно анализирање.

Содржина на предметот

 • Виртуелна култура. Вовед;
 • Приказни за виртуелната култура. Материјални, симболички и експериментални;
 • Културолошките студии влегуваат во виртуелната култура;
 • Општеството и виртуелната култура;
 • Идентитетите во  виртуелната култура;
 • Телата во виртуелната култура;
 • Виртуелната култура  и медиуми;
 • Виртуелната култура и уметности;
 • Виртуелната култура и субкултура;
 • Истражување на  виртуелната култура;
 • Теоретизирање на  виртуелната култура.

Основна литература
Bell, D. and Kennedy, B.M. 2000. The cybercultures reader, Routledge.
Bell, D.2001. An introduction to cybercultures, Routledge.
Bell, D. 2004. Cyberculture : the key concepts, Routledge.

Дополнителна литература
Cavallaro, D. 2000. Cyberpunk and cyberculture, Athlone Press
Hakken, D. 2003. The knowledge landscapes of cyberspace, Routledge
Haney, W. 2006. Cyberculture, cyborgs and science fiction, Rodopi
Ricardo, F. J. (ed.) 2008. Cyberculture and New Media Rodopi