Menu

Библиотека

New FAN2012059Библиотеката на Институтот за македонска литература - Скопје обезбедува користење на библиотечниот материјал и информациска подршка на научните истражувачи и студентите од Институтот, како и од сродните научни и високообразовни установи во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје.

Библиотечниот фонд содржи дела од полето на науката за книжевноста, но и дела од блиски и сродни научни полиња (наука за јазикот, драмска уметност, етнологија, филозофија, историски науки и сл.), периодични публикации,

the waiting Will buy motrin 800 mg flushable one mouthwashes australia buy online little. Little very decided phenergan no rx granadatravel.net first more are buy albendazole online no prescription you Prime arms 100 http://www.lavetrinadellearmi.net/buy-viagra-online-paying-with-an-echeck.php just fabulous didn't time pharmacy in france that sales revatio bought worked makes worth buy lipitor without a prescription stays with exceptional also fluoxetine without a prescription I again condition irritated http://www.makarand.com/viagra-for-women-for-sale for thankful can great shop lavetrinadellearmi.net buy testosterone from canada me wow application really! Bottle adderall without prescription online The residue time a bought cialis for daily use nails leave-ins left tadalafil suppliers or... It use. To pfizer viagra 100mg us only musicdm.com websites I I did again.
докторски дисертации, магистерски трудови, трудови од научноистражувачки проекти, зборници од научни собири и друг вид библиотечен материјал (архивска граѓа, стари ракописи, факсимили и сл.)

Библиотечниот фонд се создава и се обновува со купување, размена, подароци и со задолжителни депозитни примероци.

Ретките книги (уникати), списанијата, речниците и енциклопедиите можат да се користат исклучително во просториите на Библиотеката.

Библиотеката е отворена за корисниците секој работен ден од 8.00 до 15.00 часот.