Menu

Дејност

Институтот за македонска литература – Скопје е јавна научна установа која остварува научноистражувачка дејност и високообразовна дејност на студии од втор и трет циклус, во областа на историјата и теоријата на македонската литература и култура, современите книжевни и културни процеси и нивните врски и влијанија со другите литератури и култури.
Основач на Институтот е Владата на Република Македонија.
Дејноста на Институтот за македонска литература во Скопје се остварува согласно Законот за научно-истражувачката дејност („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16). Согласно овој закон дејноста на Институтот е од висок стратешки и национален интерес за Република Македонија, затоа што опфаќа научни истражувања од областа на историскиот и културниот идентитет на македонскиот народ и припадниците на заедниците, кои живеат во Република Македонија.
Институтот, својата дејност ја остварува како членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Во своето тридецениско работење, следејќи ги националните интереси и современите достигнувања на полето на науката за книжевноста, Институтот помина низ повеќе развојни периоди, кои се поврзани со напредувањето на кадровскиот потенцијал, со реализацијата на современи студиски програми за магистерски и докторски студии во областа на културолошките студии и македонската книжевност, со развојот на издавачката дејност, како и со организирањето значајни научни собири и воспоставувањето меѓународна соработка со сродни научни и високообразовни центри во регионот и пошироко.
Во 2016 година се одбележаа 35 години од основањето на Институтот за македонска литература-Скопје (1981).