Menu

Литературите на припадниците на заедниците во Македонија

 

Одделението за литературите на припадниците на заедниците во Македонија

за основна преокупација ја има теоријата и естетиката на литературата на припадниците на заедниците во Република Македонија, додека како жанр е истражуван романот (Луан Старова, Мурат Исаку и Исмаил Кадаре). Во рамките на научноистражувачката дејност на Одделението, особено внимание се посветува на компаративната научноистражувачка прагматика меѓу македонската и албанската книжевност. 

Раководител: д-р Африм Реџепи, научен советник