Menu

Македонска народна литература

 

Одделението за македонска народна литература

ја истражува македонската народна литература од сите аспекти и од сите жанрови. Посебно внимание му посветува на истражувањето на историјата на фолклорот, потоа на мотивите, на поетиката на фолклорот, а особено на релацијата фолклор - литература. Со оглед на фактот што македонската уметничка литература своите темели ги гради врз народното творештво, особено внимание се посветува на релациите со писателите од преродбата (Миладиновци, Џинот, Жинзифов и др.) и со современите македонски писатели (Б. Конески, П. М. Андреевски, Ж. Чинго и др.)

Раководител: д-р Ленка Татаровска, научен советник

Членови: д-р Марко Китевски, научен советник, д-р Ана Мартиноска, научен соработник